بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


انواع مختلفی از واکسنهای ضد هاری در بازار موجود است که بعضی از آنها عبارتند از:

 
الف) واکسن ضد هاری IRVI (آی وی آر آی، ایزات ناگار) واک

سن خشک منجمد که آنرا با 3 میلی لیتر آب مقطر حل می نمایند به منظور تزریق عمقی داخل عضله.

 
ب) واکسن هاری LAP (ال ای پی، گونۀ فلاری (بیومد، قازی آباد) که در 2 میلی لیتر آب مقطر حل می نمایند جهت تزریق عمقی داخل عضله.

 
 ج) رابی سین _ 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی یا داخل عضله
 
 

د) راب گارد _ تی سی، 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی یا داخل عضله
 

ه) راک شارب، 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی

 

و) نابی واک آر _ 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی

 
ز) دورا راب _ 1 میلی لیتر بصورت داخل عضله

 

1- دوراب راب 1 (با یک سال ایمنی)
 
 

2_ دوراب راب 2 ( با دو سال ایمنی)

 

ح) کاندار آر _ 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی

ط) آنتومیون _ 1 میلی لیتر بصورت زیر جلدی
 
در تزریق اول تمام واکسنهای کشت بافتی، می توان واکسیناسیون را در سن 4 هفتگی توله ها تجویز نمود.
 

در صورتی که توله ها از مادر واکسینه شده متولد شده باشند، می توان واکسیناسیون را به علت حذف آنتی بادیهای مادری تا 12 هفتگی به تاخیر انداخت. هرچند تمام واکسنهای ذکر شده در بالا، ایمنی 3 ساله ایجاد می کنند، اما توصیه شده است به دلیل ماهیت اندمیک بیماری هاری در هند و دیگر کشورها، واکسیناسیون به صورت سالانه دنبال گردد.

ی) رابی پور _ واکسیناسیون حفاظت کننده، قبل از قرارگیری در معرض بیماری می باشد که شامل یک تزریق داخل عضله در روزهای 0 (روز زدن اولین واکسن)، 28 و 56 انجام می شود و در صورت ضرورت پیشگیری فوری، در روزهای 0، 7 و 21 صورت می گیرد. واکسیناسیونهای تقویتی و حمایتی پس از یک سال انجام می شود.

توصیه هایی برای افراد گزیده شده توسط حیوانات هار

اگر سگهای خانگی فردی را گاز گرفتند، صاحب باید به مدت 10 روز حیوان را در قرنطینه و تحت نظارت قرار دهد. در مدت زمان قرنطینه، چنین سگی را باید از تماس با دیگر حیوانات جدا نموده و در یک محوطه بسته قرار داد تا مانع از فرار کردن آن شود و یا در ساختمانی که به صورت کامل تحت کنترل صاحب سگ می باشد و دیگر افراد و حیوانات در آن رفت و آمد ندا

رند، نگهداری و محدود نمود.

اگر سگهای ولگرد و غریبه، گربه ها و حیوانات وحشی فردی را گاز بگیرند، به عنوان یک حیوان هار بلقوه محسوب شده و باید به منظور معاینه و آزمایش بافت مغز، یوتازیا (آسان کشی) شوند.

زخمهای فرد گاز گرفته شده را باید به سرعت با مقادیر بسیاری آب و صابون شستشو داد تا میزان ویروس در درون زخم کاهش یابد.

_ اتانول 70 درصد یا بنزالکانیوم کلراید4_1 درصد و اسید کربولیک جزء مواد از بین برندۀ ویروس هاری می باشند.

_ از پوشاندن زخم به وسیلۀ گچ گرفتن

و یا بانداژ باید خودداری نمایید.

_ آنتی بیوتیک درمانی و مراحل پیشگیری از بیماری کزاز در مورد این بیماری باید انجام گیرد.

_ نباید از موارد تضعیف کنندۀ سیستم دفاعی بدن، نظیر کورتیکواستروئیدها در طول مدت ایمنی استفاده نمود.

بلافاصله پس از گزش، جدول و برنامۀ واکسیناسیون ضد هاری را دنبال نمایید. افرادی که قبلا در برابر هاری ایمن شده اند، واکسن را طبق جدول مربوطه دریافت می کنند.

اگر واکسیناسیون قبلی، در کمتر از یک سال قبل انجام گرفته باشد، در صورتی که گزش شدید باشددو واکسیناسیون انجام می شود یک واکسیناسیون در روز 0 و دیگری در روز 3 انجام می شود.

در صورتی که واکسیناسیون قبلی بین 1 تا 5 سال قبل انجام گرفته باشد، دو واکسیناسیون انجام می شود یک واکسیناسیون در روز 0 و دیگری در روز 3 و در موارد گزش ش

دید، سه واکسیناسیون در روزهای 0 و دیگری در روز 3 و 7 انجام می شود.

چنانکه واکسیناسیون قبلی، قبل از 5 سال صورت گرفته باشد، نیاز به یک دورۀ کامل از واکسیناسیون است که در روزهای 0، 3، 7، 14، 30 و 90 (اختیاری)، بهمراه و یا بدون ایمونوگلوبولین هاری (به میزان 20 واحد به

ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، وابسته بمیزان قرارگیری در معرض گزش حیوان هار، انجام می گیرد.

در افرادی که ایمن نیستند، ایمونوگلوبولین هاری و 5 دوز واکسن در روزهای 0، 3، 7، 14 و 28 و یا 30 توصیه می شود. ششمین روز واکسن، در روز 90 اختیاری می باشد.

پیام بگذارید