بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اتساع و پیچ خوردگی معده
 در اتساع معده.معده باگاز پر میشود.این حالت ممکن است در تمامی نزادها رخ دهدو نیاز به مراقبت سریع دامپزشک دارد.
پیچ خوردگی معده بیشتر در نزادهایی که قفسه سینه عمیقی(بزرگی)دارند اتفاق می افتد.وقتی معده پیچ میخورد گاز در داخل ان مبحوس شده و موجب اتساع معده می گردد.علت این اختلال کاملا مشخص نیست اما احتمال دارد که باکتری های موجود در دستگاه گوارش موجب تخمیر مواد غذایی و ایجاد گاز کردندکه اتساع معده را بدنبال خواهد داشت.
برخی از سگهای حریص و پرخور به علت سریع غذا خوردن.هوا را نیزمیبلعندکه این مسئله به همراه ورزش و تمرین بعد از غذا می تواند احتمال پیچ خوردگی معده را افزایش دهد.بهرحال اتساع باعث درد و بی قراری حیوان می گردد.چنانچه متعاقب اتساع.پیچ خوردگی هم رخ دهد و حیوان به سرعت مورد درمان قرار نگیرد ممکن است به سرعت تلف شود.
دامپزشک با وارد کردن لوله معدی باعث تخله گاز معده می شود اما اغلب پیچ خوردگی معده نیاز به عمل جراحی دارند.
برای جلوگیری از این مشکل به سگهایی که دارای قفسه سینه بزرگ وعمیق هستند مانند نزادهای بزرگی چون گریت دین.رتوایلر.جرمن شپهرد و . . . . در ظرف های با ارتفاع بلند غذا بدهید و تا یک ساعت پس از خوردن غذا سگها را به ورزش و تمرین نبرید.

پیام بگذارید