بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

معمولا درجه حرارت بدن را با قراردادن ترمومتردرمقعد وراست روده تعیین می کنند. دراین حال درجه حرارت طبیعی بدن 5/39 – 5/38 درجه است . روش دیگرقراردادن ترمومتردرچین مابین کشاله ران است که دراین صورت دمای بدن یک درجه پائین ترمحاسبه می شود. با این وجود این روش چندان قابل اطمینان نیست . هیچگاه سعی نکنید که مثل انسان درجه حرارت را ازطریق دهان اخذ کنید. زیرا باعث شکسته شدن ترمومتروایجاد صدمات شدید به دهان وزبان سگ می گردد. برای اخذ درجه حرارت ازسگها می توان ازترمومترهای انسانی نیزاستفاده کرد.

قبل ازاستفاده ازترمومتر باید آن را شدیدا تکان داد وبه وسیله وازلین چرب کرد وسپس آن را باید با حرکات چرخشی وارد مقعد نمود وبه اندازه 4-3 سانتی متردرآن فروبرد وبه مدت دودقیقه صبرکرد. دراین حین باید مراقب بود که سگ با حرکت های خود ترمومتررا نشکند. شکسته شدن ترمومتر می تواند باعث سوراخ شدگی روده ها گردد. اما با رعایت دقت هیچ مشکلی به وجود نمی آید. همیشه بعد ازاخذ درجه حرارت ترمومتر را بشوئید وبه وسیله الکل ضدعفونی نمایید. بالا بودن درجه حرارت بیش از5/39 دلیل بروجود تب وپائین بودن آن کمتراز38 دلیل برضعف وکاهش دمای بدن است .

پیام بگذارید