بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اینها را می توان به انگلهای خارجی وداخلی تقسیم کرد. نوع خارجی آن گری که پیش ازاین درباره آن توضیح داده شد وآلودگی به کک وشپش است. نوع داخلی کرمها هستند که دونوع ازآنها وجود دارد. کرمهای گرد( به محبث آلودگی به توکساکاراکانیس مراجعه کنید) وکرمهای نواری.

 بیماریهای انگلی خارجی

کک ها(طرح الف)

تخمها روی کف لانه یا بسترگذاشته می شوند ودرعرض دویا سه هفته به کک های بالغ تبدیل می گردند. کک سگ به عنوان میزبان واسط برای لارویک کرم نواری شایع به نام دیپلیدیوم کانینوم عمل می کند. این نکته ضرورت کنترل آلودگی به کک را بیشترمی کند. البته جدا ازاین حقیقت که کک های سگ می توانند باعث گزش شدید صاحب حیوان نیزگردند. درحقیقت کک انسان پولکس ایریتانس اغلب برروی بدن سگ زندگی می کند وبرعکس.

 

درمان وپیشگیری

سگ را هرشش ماه حداقل دوباربه طورمرتب توسط یک پودرضد انگلی معتبرکه دکتردامپزشک شما آن را تجویزکرده است پودرپاشی کنید. درهمین هنگام روی سبد وبسترسگ را نیزپودربپاشید. استفاده ازروزنامه به عنوان بستروسوزانیدن روزانه آن فکرپسندیده ای است. اسپری های آئروسول جدید قوی وموثرهستند وآئروسولهای ویژه ای نیزبرای قالیها ومبلمان وجود دارد.

 

شپشها

سگ به دوگونه ازشپشها مبتلا می شود. یک شپش مکنده به نام لینوگناتوس پیلیفروس ویک شپش گزنده به نام تریکودکتس کانیس. مورد دوم همانند کک میزبان واسط کرم نواری سگ است.

 

درمان وکنترل

من دریافته ام که درآلودگی شدید به شپش همانند کک استفاده ازحمام هگزاکلرید بنزن یا دریس بیشترین تاثیررا دارد ومن سه بارحمام با فواصل یک هفته بعلاوه نابودی کامل بستررا پیشنهاد می کنم. ازآنجا که تمام چرخه زندگی شپش روی سگ انجام می شود ریشه کن کردن آن آسانترازکک است.

 

بیماریهای انگلی خارجی

آلودگی به کرم گرد

چندین گونه ازکرمهای گرد سگ وجود دارند ولی اصلی ترین آن توکسا کاراکانیس می باشد. که درصفحه 112 درباره آن توضیح داده شده است. روش متداول درکنترل آلودگی به کلیه کرمهای گرد همان است که برای توکساکاراتوضیح داده شده است.

 

کرمهای نواری

کرم نواری متداول درسگ دیپیلیدیوم کانیوم نامیده می شود ولی انواع دیگری نیزوجود دارد. کرم نواری تخمهای خود را درون بند آخرمی گذارد که گاه وبیگاه دفع می شود. تخمها همراه مدفوع دفع می گردند وتوسط نوزاد کک ها یا شپشها خورده می شوند. آنها درداخل بدن میزبان تکامل می یابند وتا زمان بلوغ کک با شپش درآنجا باقی می مانند. سگ با خوردن کک ها یا شپشها خود را آلوده می کند یا آلودگی مجدد ایجاد می شود. کرم نواری بدون میزبان واسط قادربه تکامل نیست. این موضوع کنترل معمول کک ها وشپشها رادرسگ شما ازاهمیت بیشتری برخوردارمی کند.

نشانه ها

ازآنجا که کرمهای نواری جدا غذای سگ را می خورند نشانه های شاخص آلودگی به آنها شامل اشتهای حریصانه همراه با تحلیل رفتن حیوان است. پشش بدن سگ خشن خواهد شد وممکن است حیوان بوضوح کم خون شود. می توان بندهای مسطح کرم گرد را درمدفوع یا چسبیده به موهای اطراف مقعد سگ مشاهده کرد.

ممکن است آلودگی شدید باعث انباشتگی روده شود که دراین صورت اشتهای سگ متغیرخواهد شد. سگ ناراحت خواهد بود وممکن است حملات غش آغازشود. با این وجود یک صاحب هوشیارمعمولا خیلی پیش ازآنکه این مرحله فرابرسد سگ خود را درمان کرده است. کرمهای نواری درهرسنی روی می دهند. ایمنی آشکارکه درکرمهای گردایجاد می شود به وجود نمی آید.

 

درمان

این کاررا باید به عهده دکتردامپزشک خود بگذارید. اوهمواره موثرترین دارو را با مقادیر صحیح تجویزخواهد کرد. گرفتن نمونه ای ازبند کرم نواری برای مشاهده دکتردامپزشک یک اقدام مفید است.

 

پیشگیری

 

به نظرمن با ارزش ترین اقدام پیشگیری کننده به منظورکنترل کرم نواری پودرپاشی یا اسپری کردن مرتب برعلیه ککها وشپشها است. به خاطرداشته باشید که کرم نواری بدون میزبان واسط قادربه تکامل نیست.

 

راه دیگرمبارزه با بیماریهای کرمی

من به تجربه دریافته ام که کلیه صاحبان سگ جدا همیشه به فکرکرمها هستند وانواع بی شماری ازعوارض حیوان خانگی خود را به این کرمهای وحشتناک نسبت می دهند وبدون حساب وکتاب به حیوانات بیچاره دارومی خورانند. یک حقیقت ساده را به خاطرداشته باشید سالیان سال است که درمان بیماریهای کرمی بیش ازآنکه به خود کرمها آسیب برساند به سگها صدمه وارد کرده است. بنابراین بهترین را ه این است هرگزبه یک سگ بالغ به جزیک سگ ماده آبستن داروی ضد کرم یا کرمها را نزد دکتردامپزشک خود ببرید. اوآنها را شناسایی خواهد کرد وبهترین وبی خطرترین داروی ضد کرم را تجویزخواهد نمود. من درطی سالها دریافته ام که این روش بی خطراست. با این حال بسیاری ازدکتران دامپزشک ومربیان درمان مرتب سگهای بالغ را هرشش ماه یک باربرعلیه کرمهای گرد ونواری توصیه می کنند. روشن است که این روش آسیبی به حیوان وارد نمی کند. برای آگاهی ازروشی که برای سگ ماده آبستن وتوله های آن توصیه شده است به صفحه 113 مراجعه کنید.

 

جربهای خرمن

نه چندان بندرت بویژه درفصل تابستان سگها دربین پنجه های خود باصطلاح “جربهای خرمن” را برمی چینند. آنها جربهای واقعی نیستند بلکه لاروهای انگلی می باشند که درزیر پوست نقب می زنند ونقطه قرمزرنگی را درمرکزیک ناحیه متورم ایجاد می نمایند.

 

 

نشانه ها

خارش فوق العاده وجود دارد وسگ پنجه یا پنجه های مبتلا را دیوانه وارگازمی گیرد. نقطه قرمزبه تاول وسپس به کبره تبدیل می شود که سرانجام این کبره می افتد.

 

درمان

دکتردامپزشک شما اقدام به درمان خواهد کرد. او ممکن است ازمحلول آمونیاک یا یکی ازآئروسولهای ضدانگلی قوی استفاده کند من شخصا دومی را ترجیح می دهم. البته توله ها نیازبه مصرف مرتب دارودارند که درمبحث توکساکاراکانیس توضیح داده شده است.

 

گرانولوم ناشی ازلیسیدن

گاهی اوقات به دنبال جرب خرمن عفونت درپنجه ها شکل می گیرد وسگ پیوسته آن ناحیه را می لیسد وباعث ایجاد عارضه ای می شود که ما آن را گرانولوم ناشی ازلیسیدن می نامیم. نقاط دیگری که به گرانولوم ناشی ازلیسیدن دچارمی شوند شامل قسمت پیشین دست یا سطح جانبی پا(اغلب ناحیه پس زانو) یعنی مناطقی هستند که سگ می تواند آسان وراحت به آنها دسترسی پیدا کند.

 

علت

به نظرمی رسد که درنژادهای بزرگتربویژه لابرادورو باکسروگریت دین زمینه ابتلا به این عارضه وجود داشته باشد. عامل درگیردیگرخستگی بویژه درهنگامی است که سگها برای مدتی طولانی تنها وبدون تحرک رها می شوند.

 

درمان

درمان آن دشواراست ومسلما عارضه ای است که نیازبه مراقبت توسط دکترمتخصص دارد. من دریافته ام که رضایت بخش ترین درمان جراحی انجمادی می باشد. یعنی انجماد کامل موضع به مدت چهاریا پنج دقیقه ودرصورت لزوم تکرارآن درطی سه هفته انجام می گیرد. دراین روش درمانی هیچ نیازی به باندپیچی نیست.

پیام بگذارید