بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

این بیماری به عنوان یرقان لپتوسپیرایی یا زردی عفونی نیزشناخته می شود. این عارضه درسگ چندان متداول نیست.

 

علت

عامل آن ارگانیسمی ازدسته اسپیروکتها است که نام پیچیده ترآن لپتوسپیرا ایکتروهموراژیه می باشد. این اسپیروکت درانسان باعث بیماری شدیدی به نام بیماری ویل می شود که نزدیک به نیمی ازجمعیت موشهای صحرایی آن را منتقل می کنند. سگها با خوردن غذایی که توسط ادرارموش صحرایی آلوده شده باشد یا باخوردن موشهای صحرایی آلوده مبتلا می شوند. هنگامی که سگ یا انسان به اسپیروکت آلوده شوند آن را ازطریق ادراردفع می کنند.

 

نشانه ها

سگ میلی به غذا ندارد استفراغ می کند وخود را باوضع تاسف باری به هرطرف می زند. درمعاینه غشاهای چشم ودهان زردی کم رنگی دیده می شود که شاخص یرقان است. یرقان بسرعت بدترمی شود وچشمها ودهان به رنگ زرد روشن یا طلایی درمی آیند. بیمارنحیف می شود وبسرعت تحلیل می رود. هنگامی که به شکم آن فشاروارد می گردد حیوان نشانه های آشکاردرد را ازخود نشان می دهد. مدفوع تیره ومتعفن درابتدا سفت است ولی بسرعت اسهالی می شود. درجه حرارت درعرض حدود 48 ساعت نخست بالا است- تا 5/40 یا 41- اما سپس به کمترازحد طبیعی سقوط می کند.

 

 

 

 

درمان

درمان این بیماری بسیاردشواراست وپیش آگهی آن بد می باشد مگراینکه زود تشخیص داده شود. دکتردامپزشک آنتی سرم وآنتی بیوتیکها را تزریق خواهد نمود. موارد پیشرفته نیازبه درمان با مایع تزریقی وپرستاری دلسوزانه دارند.

 

پیشگیری

مسلما وظیفه هرصاحب سگی است که حیوان خود را دربرابراین بیماری خطرناک مصون کند. می توان این کاررا براحتی با تاکید براینکه واکسیناسیون توله ویاد آورهای بعدی آن ازنوع جامع باشد. جامه عمل پوشانید تا پوشش کاملی علیه دیستمپروسخت شدن پنجه ها ولپتوسپیروز وتورم کبد ویروسی وپارواویروس فراهم گردد.

 

آلودگی به لپتوسپیراکانیکولا

گاهی اوقات به عنوان بیماری اشتوتگارت ازآن یاد می شود.

 

علت

عامل آن یک ویروس با حدت کمتربه نامل لپتوسپیراکانیکولا می باشد.

نشانه ها

این علایم ازنشانه های حاد تا نشانه هایی که درتوصیف تورم کلیه آمده است متفاوت می باشد. هنگامی که لپتوسپیراکانیکولا به گردش خون هجوم می آورد حرارت بیماربه حدود 40 می رسد وحیوان غذا نمی خورد. تشنگی مشخصی وجود دارد. سگ شروع به استفراغ می کند وازتنفس آن بوی زننده ای به مشام می رسد. ممکن است یرقان نمایان شود ولی معمولا چنین نیست. درجه حرارت پس ازدوروزبه مقدارطبیعی افت می کند وامکان دارد که زخمهایی روی زبان ایجاد شود. این نشانه ها عمدتا ناشی ازآسیب کلیوی است که لپتوسپیراکانیکولا آن را ایجاد می کند. آلودگیهای خفیف کانیکولا اغلب به شکل تورم کلیه نمود پیدا می کنند.

 

درمان

اگرزود به بیمارتوجه شود حیوان بسیارخوب به مقادیرزیاد پنی سیلین پاسخ می دهد. به محض اینکه کلیه ها بشدت آسیب ببنند تورم کلیه ایجاد می شود که درمان آن فوق العاده دشوارتراست. بیماری اشتوتگارت به موارد پیشرفته ای اشاره دارد که دهان آنها با زخمهای بدبو پوشیده شده واستفراغ درآنها غیرقابل کنترل می باشد. من به تجربه دریافته ام که چنین بیمارانی همیشه محکوم به مرگ هستند.

 

پیشگیری

واکسنهای لپتوسپیرا محتوی پادتنهای ضد کانیکولا وایکتروهموراژیه هستند ومصونیت کامل وکارآمدی را ایجاد می کنند. بنابراین توله سگ خود را درنه ودوازده هفتگی واکسن بزنید ویقین پیدا کنید که حیوان هردوسال یک واکسن یادآوررادریافت می کند.

پیام بگذارید