بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

روشن است که این انگل برای انسان خطرناک است ولی این خطرکاملا ناچیزمی باشد وبسادگی با پیروی ازبرنامه ای که دربالا ذکرشد به کلی ازبین خواهد رفت. درضمن کرم گرد گربه به نام توکسا کاراکتی نیزخطرمشابهی را ایجاد می کند وباید هرشش ماه یک باربه گربه ها برعلیه کرمهای گرد دارو داد. بعلاوه بچه ها باید یاد بگیرند که دستان خود را پس ازبغل کردن حیوانات خانگی خود به طورکامل بشویند. اگرچه سگهای بالغ ازمیزان بالایی ازایمنی نسبت به کرمهای گرد برخوردارند اکنون عموما توصیه می شود که بایستی طبق برنامه هرشش ماه یک باربه آنها داروی ضدکرم خورانید.

پیام بگذارید