بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

سن بلوغ وتوانائی درجفتگیری درنژادهای مختلف متفاوت است. اصولا نژادهای کوچک زودتراز نژادهای بزرگ به سن بلوغ می رسند. به طورکلی سگهای نربعد از6 ماهگی قدرت باروری دارند وبلوغ کامل آنها در12 الی 14 ماهگی اتفاق می افتد. سگهای نرسالم می تنوانند فعالیت های تناسلی خود را تا 8 الی 10 سالگی حفظ کنند. دراین دوره سگهای نردرهرزمانی قادر به جفتگیری بوده و محدودیت زمانی مطرح نمی باشد.
 

سگ ماده درفصل تولید مثل
 

سگهای ماده اولین فعالیت های تناسلی یا به عبارت دیگراولی فحلی خود را در6 الی 7 ماهگی نشان می دهند. این زمان می تواند تا 18 ماهگی نیزبه تاخیرافتد. فواصل دوره های فحلی به طورمتوسط هر7 ماه یکبارمی باشد. درخلال دوره فحلی سگ ماده آماده فعالیتهای تناسلی است وبه سگهای نراجازه جفتگیری می دهد. به عبارت دیگرتنها درخلال این مدت محدود است که سگ ماده باروری دارد. لذا اگربه هیچوجه قصد ندارید که ازسگ خود توله بگیرید بهتراست که آن را قبل ازبلوغ جنسی عقیم نمائید. هردوره فحلی درسگهای ماده شامل چهارمرحله به شرح زیرمی باشد:
 

1-  مرحله پرواستروس: درخلال این مدت سگهای ماده نسبت به سگهای نرتمایل نشان می دهند. سگ های ماده دراین مرحله دارای یک ترشح خون آلود ازدستگاه تناسلی می باشند وفرج درآنها متورم است. این مدت درحدود 9 روزبه طول می انجامد وبا این وجود جفتگیری دراین مرحله صورت نمی

2-  مرحله استروس( فحلی): درحدود 9 روزبه طول می انجامد وطی آن عمل جفتگیری صورت می پذیرد. تخمک گذاری معمولا در48 ساعت اول این دوره رخ می دهد. ولی این زمان می تواند تغییرات زیادی را نشان دهد. عمل باروری درخلال مرحله فحلی صورت می گیرد.

3-  مرحله دای استروس: به دنبال فحلی اتفاق می افتد وزمان آن 60 الی 90 روزبه طول می انجامد. طی این مرحله دستگاه تناسلی دام ماده تحت کنترل هورمون پروژسترون می باشد.

4-  مرحله آنوستروس : مرحله ای است که 3 الی 4 ماه به طول می انجامد ودرخلال آن هیچ فعالیت جنسی درسگ ماده مشاهده نمی گردد.

پیام بگذارید