بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

یک سگ ماده سالم ونرمال معمولا زایمانی راحت وبدون نیازبه کمک اضافی دارد. اما توصیه می شود که زایمان را ازنزدیک تحت کنترل داشته باشید تا بی تجربگی احتمالی مادر(که غالبا دراولین زایمان رخ می دهد) باعث گرفتاریهای ناخواسته نگردد مخصوصا زمانی که اولین توله درحال تولد است باید آماده کمک بود زیرا درمورد اولین توله ممکن است مادرکیسه آب وپرده های جنینی را پاره نکرده باشد وتوله درحال خفگی قرارگیرد. به هرشکل هرتوله همراه با پرده جنینی وجفت مربوط به خود به دنیا می آید. این پرده ها قبل ازاقدام توله برای تنفس پاره می شوند. مادرنیزمعمولا به پاره کردن این پرده ها کمک نموده وسپس بند ناف را قطع می کند. بعد اززایمان مادرشروع به لیسیدن توله ها می کند تا آنها را تمیزنموده ودرضمن تنفس را درآنها تحریک کند. لیسیدن های متوالی که تا سه هفته یا بیشتربه طول می انجامد دراعمال حیاتی دیگربدن نوزاد ازجمله کمک به دفع مدفوع نیزحائزاهمیت است.

جفت درعرض چند دقیقه ازنوزادان جدا می شود. مادرممکن است که پرده های جفت را به محض خروج بخورد. برخی عقیده دارند که خوردن یک یا چند جفت برای سگ مادرسودمند است. و می تواند حتی تولید شیروبقیه روند زایمان را نیزتحریک کند. اما سایرین با این عقیده موافق نیستند. زیرا خوردن جفت می تواند منجربه سوء هاضمه درروزهای بعد گردد.این مسئله برای مادرکه باید قدرت کافی برای تولید شیروتغذیه نوزادان را داشته باشد خیلی اهمیت دارد. درهرصورت توصیه می کنیم که تعداد جفت ها را بشمارید وبا تعداد توله ها تطبیق دهید. چنانچه تعداد جفت ها کمترازتعداد توله ها باشد دلیل برجفت ماندگی وایجاد مشکلاتی است که متعاقبا به وجود خواهد آمد. بنابراین مابقی جفتها را به همراه روزنامه های مرطوب وکثیف ازدسترس مادردورساخته وبا گذاردن کاغذهای جدید محوطه زایمان را خشک وتمیزنگه دارید. گاهی اوقات مادردرپاره کردن پرده های جنینی یا قطع کردن بندناف غفلت می کند ویا به علت ناتوانی قادربه انجام این کارها نیست. دراین قبیل موارد صاحب دام می بایست این عمل را به سرعت انجام دهد.یک توله تازه متولد می تواند که بعد ازتولد حداکثرتا هشت دقیقه درداخل کیسه جنینی زنده بماند. شما می توانید که با پاره کردن این پرده ها درناحیه سرجنین نسبت به خارج ساختن آن اقدام نمائید. درمرحله بعد می بایست که مایعات وترشحاتی که برروی دهان وبینی نوزاد قراردارد را به وسیله یک حوله نرم وخشک پاک کرد وبا ماساژ دادن سینه آن به وسیله انگشتان به تحریک تنفس کمک نمود. بند ناف را نیزمی توان ازفاصله پنج سانتی متری شکم جنین وتوسط یک قیچی که به وسیله الکل ضد عفونی شده است پاره کرد وبه وسیله نخ گره زد. ضدعفونی روزانه بند ناف به وسیله بتادین یا تنتورید می بایست صورت پذیرد. سعی نکنید که با کشیدن این بند را زودترازموعد جدا سازید. توله ها درفاصله ای کمترازنیم ساعت ازیکدیگرمتولد می شوند. اگرزمان بیش ازاین حد طول بکشد وشما بدانید که هنوزتوله هایی درداخل شکم هستند دراین حال می توان مادررا درمحوطه بیرون چند قدمی راه برد تا بدین ترتیب روند زایمان مجددا تحریک گردد. اگرمادربه طرزمحسوسی دچارزورهای زایمانی است اما توله ای خارج نمی گردد ممکن است مادردچارسخت زایی شده باشد. تنها افراد با تجربه اجازه دارند که با انگشت موقعیت توله را اصلاح نموده وسخت زایی را برطرف نمایند درغیراینصورت بهتراست اینکاررا به عهده یک دامپزشک با تجربه قرارداد. عدم رعایت مورد فوق باعث آسیب دیدگی شدید دستگاه تناسلی وپاره شدگی رحم حیوان خواهد شد. با مشاهده هرنوع اخلال یا مورد غیرعادی وقت را تلف نکنید وحتما با دامپزشک خود مشورت نمائید ویا بیماررا تحت اقدامات دامپزشکی قراردهید. درصورت نیازدامپزشک با تجویزبرخی داروها وهورمونها روند زایمانی را برای بقیه توله ها اصلاح می کند.

چه زمانی باید ازدامپزشک کمک گرفت

 
حالات غیرعادی که می بایست ازدامپزشک تقاضای کمک کرد موارد زیرمی باشد:
 

1-    درد زیاد درمادر.

2-    چنانچه درخلال 3 ساعت توله این به دنیا نیاید.

3-    لرزش بدن ویا کلاپس.

4-    خروج مایع خون آلود یا سبزتیره قبل ازتولد اولین توله.(بعد ازتولد اولین توله این مسئله نرمال است)

پیام بگذارید