بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

یک جعبه مناسب برای زایمان چند روزقبل ازتولد توله ها تهیه کنید واجازه دهید تا مادرشبها درآن بخوابد ویا بعضا درآن بسربرد تا بدین ترتیب به آن عادت نماید دراینصورت سگ ماده برای ماوا دادن توله های خود دچارمشکل نخواهد شد. به هرصورت این جعبه را بهتراست دریک محل گرم وخشک مثل گوشه پارکینگ یا انباری یا اتاقهای غیرمسکونی قراردهید. چنانچه ناچارهستید که این جعبه را درفضای آزاد بگذارید اقداماتی به خرج دهید تا ازباران وسرما یا باد شدید درامان باشد. این جعبه می تواند توله ها ومادررا ازسایرافراد واحتمالا بازدیدکنندگان جدانگه دارد. دیواره های این جعبه باید درحدی باشد که توله ها را(بسته به نژاد) به خوبی محدود نماید. مساحتی درحدود حداقل نیم مترمربع با دیواره هایی به بلندی15 الی 20 سانتیمتربرای این منظورکافی هستند. با بزرگترشدن توله ها هرکدام به فضای بیشتری احتیاج خواهند داشت. دراین صورت با گذاشتن یک صفحه دیگرمحوطه آنها را به دوقسمت تقسیم کنید. به زودی متوجه خواهید شد که آنها به طورطبیعی درمحلی که می خوابند ادرارومدفوع نمی کنند وبرای اینکاربه محل دیگری می روند. گذاشتن چند لایه روزنامه بهترین رختخواب رابرای آنها فراهم می سازد. به این ترتیب می توان روزنامه ها را نیزهرروزعوض کرد. همچنین می توان یک پتوی کهنه رابرای محلی که مادردرآن می خوابد به کاربرد

پیام بگذارید