بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 (Mammary Gland Tumors)
تومورهای غدد پستانی متداول ترین نئوپلاسم ها (سرطان های شناخته شده) در سگ ماده می باشند. تقریبا نیمی از تومورهای بدخیم از راه عقیم کردن سگ ماده قابل پیشگیری خواهد بود. این تومورها معمولا به صورت گره هایی کوچک و سفت بوده که اغلب در نوک پستان ها درناحیه مغابنی (نزیک پا) قرار دارند. معمولا به تنهایی و یا همراه یکدیگر به وجود آمده و از رشد سریع برخوردار می باشد. اگر سگ ماده عقیم نشده باشد باید مرتبا ناحیه شکم و پستان ها را از نظر احتمال وجود تومور بازرسی نمود. در این موارد در صورت لمس یک توده برجسته باید به دامپزشک مراجعه شود. تومورها به کمک عمل جراحیقابل برداشت می باشند. نمونه برداری (بیوپسی) خوش خیم بودن یا بدخیم بودن بافت توموری را مشخص می کند. معمولا پیش از عمل جراحی با عکس برداری تهاجم تومور به سایر بافت ها ازجمله ریه مشخص می گردد (درصورت تهاجم به بافت ریه برداشت تومورهای پستانی بی فایده خواهد بود).

پیام بگذارید