بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 (Undescended Testicles)
بیضه ها درسن شش ماهگی باید درکیسه بیضه قرارداشته باشند. نارسایی در یک یا هر دو بیضه منجربه پایین نیامدن و یا پایین آمدن غیرطبیعی بیضه ها می شود. در این حالت حیوان مستعد به بروز تومور های بیضه خواهد بود. در مراحل بعدی توسط روش جراحی می توان بیضه ها را به جای طبیعی خود بازگرداند. ولی با توجه به آنکه ممکن است این صفت به نسل های بعدی منتقل شود توصیه می گردد حیوان مبتلا عقیم گردد.

پیام بگذارید