بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

تقریبا درتمام مواردی که به کمکهای اولیه نیازمی باشد سگها ازدرد رنج می برند. ممکن است سگ درحال شوک باشد وتا زمانیکه آن را تکان نداده اید ممکن است این درد ظاهرنشود. دراین حال ممکن است دست شما را گازبگیرد ویا درقبال کمکهای شما مقاومت کند. بنابراین اگرمی خواهید که به سگ کمک کرده باشید ابتدا باید دهان اورا ببندید. برای اینکارمی توان ازیک باند یا پارچه به عرض 10-6 سانتیمترو طول 60-30 سانتیمتر طول بسته به اندازه سگ استفاده کنید. ابتدا با زدن یک گره شل یک حلقه دروسط باند درست کنید وآن را به دورپوزه سگ بیاندازید بطوریکه سمت گره دارآن درزیرچانه قرارگیرد. سپس دوطرف باند را بکشید تا دهان بطورکامل بسته شود وآنگاه دوسرباند را اززیرگوشهای حیوان عبورداده وپست سرش بطورمحکم گره بزنید. بهتراست این گره پاپیونی باشد تا درموقع لزوم به راحتی بازگردد. اکنون شما می توانید بدون هیچ خطری وبا خیال راحت به سگ دست بزنید.غالبا برای صاحبان دام یا سایرافراد جراحات وارده به سگ بعد ازیک تصادف خیابانی مشکل است . دراین زمان ممکن است سگ حتی سالم ونرمال به نظررسد اما ممکن است که خونریزی داخلی رخ داده باشد یا یکی ازاعضاء مهم وحیاتی درون بدن صدمه دیده باشد ویا شاید دنده ها شکسته باشند. دراین حال سگ را تا حد امکان آرام وگرم نگه دارید. برای اینکار می توانید یک پتو یا وسیله مشابه با آن را روی سگ بیاندازید تا دمای بدن آن حفظ گردد. باید به علائم شوک که عبارتند ازنبض سریع وضعیف وسرد شدن بدن وکاهش پرشدن رگهای خونی بدن توجه نمائید. اگرتنفس حیوان قطع شده است باید اقدام به تنفس مصنوعی کرد. برای اینکارابتدا دهان حیوان را بازنموده وداخل دهان را ازلحاظ اجسام خارجی نظیردندان شکسته. سنگریزه . کف و0000 که می توانند باعث انسداد راههای هوایی شوند بازرسی وچک کنید. چنانچه درداخل گلوکف یا خود تجمع یافته است آنها را بوسیله یک پارچه یا گازتمیزنموده وخارج سازید. وهمچنان دهان حیوان را کمی بازنگه دارید. برای تنفس دهان به دهان باید پس ازبازکردن دهان زبان بیماررا به سمت کف دهان کشید ودرحالی که به داخل دهان حیوان می دمید (به صورت فوت کردن) با دست دیگرجلوی سوراخهای بینی را مسدود سازید. درهرباردمیدن باید سینه حیوان بالا بیاید که نشان دهنده ورود هوا به داخل ریه ها است. این عمل باید هر6-5 ثانیه یکبارتکرارگردد. به این ترتیب باید درعرض یک دقیقه 12-10 بارتنفس مصنوعی را انجام داد. با برگشت تنفس به وضعیت قابل قبول باید هرچه سریعتر به مرکزدامپزشکی موردنظرخود مراجعه کنید یا ازدامپزشک خود بخواهید برای مداوای بیماربه بالین وی حاضر گردد.

برای حمل چنین بیمارانی بهتراست که اورا برروی یک پتو قرارداد ودو نفربا گرفتن طرفین پتو نسبت به حمل بیماراقدام نمایند. دراین حال کمترین فشاربه نواحی آسیب دیده وبخصوص نواحی شکسته شده که درراس آن شکستگی ستون مهره ( که خطرقطع نخاع وجود دارد) وارد می آید. با این وجود اگرحیوان بتواند پاهای عقبی یا دم خود را تکان دهد احتمال دارد که ستون مهره دچارشکستگی نباشد.

تذکراین نکته لازم است که متاسفانه تصادف با اتومبیل دراکثرموارد منجربه علیل شدن یا مرگ حیوان می گردد. بنابراین همواره چه درداخل وچه درخارج ازخانه ازابزارهای مقید کننده کافی ومطمئن استفاده نمائید. حتی سگی که بخوبی تعلیم دیده است ممکن است که به یک علت نامعلوم به وسط خیابان بدود ونتیجه آن غم انگیز خواهد بود.

پیام بگذارید