بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

نشانه هایی که دلالت بربیماری چشم دارند به شرح زیرمی باشد:

  ترشحات غیرعادی                                    سفید شدگی یا کدورت چشم

  افزایش یا کاهش اشک                                فرورفتگی سطح چشم

  التهاب بافت مجاور                                    تورم چشم

  کم شدن بینائی وکوری                                ترس ازنور

  وجود بافت اضافی درداخل یا خارج ازچشم       شناورشدن عنبیه

ریزش اشک: ریزش دائمی وزیاد اشک یکی ازمشکلات شایع درنژادهای کوچک است. مسیراشک ایجاد یک خط قهوه ای رنگ درزیرچشمها وجوانب صورت می کند وپوست این نواحی ممکن است ملتهب وعفونی گردد. ریزش اشک ممکن است دراثرعلل دیگری ازجمله بیماریهای دردناک چشم باشد. برطرف کردن منبع تحریک ودرمان عفونت به وسیله آنتی بیوتیک

می تواند باعث بهبودی گردد.

آنتروپیون:حالت غیرعادی است که درآن پلک(به خصوص پلک پائین) به سمت داخل چشم چرخش پیدا می کند. آنترپیون معمولا یک عارضه مادرزادی است. برگشتگی پلک به داخل باعث می گردد که مژه ها ویا پلک سطح قرنیه را سائیده وباعث تحریک این قسمت حساس گردند. ریزش اشک عفونت وحتی زخم قرنیه به دنبال آنتروپیون رخ می دهند. درمان این عارضه به وسیله جراحی واصلاح برگشتگی پلک است.

اکتروپیون: دراکتروپیون برخلاف آنتروپیون حاشیه پلک پائین به سمت خارج برگشتگی پیدا می کند. علل این عارضه می تواند ارثی. ضربه. زخم وپیری باشد. دراثراین عارضه چشم حساس می شود وافزایش ترشح اشک وافزایش عفونت به وجود می آید. درمان این عارضه نیزبه وسیله جراحی صورت می گیرد.

تورم ملتحمه: ملتحمه غشائی است که درسطح داخلی پلکها وروی کره چشم(به استثنا قرنیه) را می پوشاند. التهاب ملتحمه باعث سرخی والتهاب چشم گشته ومنجربه ترشح ازچشم می گردد. چنانچه عامل تورم. آلرژی باشد این ترشح سفید وشفاف است. درصورتی که عفونتها باعث ترشح چرکی زرد رنگ می شوند. تورم ملتحمه را می توان با حذف عامل اولیه ومصرف پمادهای چشمی آنتی بیوتیک دارمداوا کرد.

کاتاراکت:کاتاراکت یا آب مروارید بیماری است که باعث کدورت عدسی چشم می شود. این بیماری درسگهای پیربسیارمتداول وشایع است. شکل ارثی بیماری می تواند درهرسنی ایجاد شود. همچنین می تواند به دنبال بیماری دیابت اتفاق افتد. کاتاراکت می تواند باعث ضعف بینائی وحتی کوری شود.

پیام بگذارید