بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در صورتی که عمل جفت گیری به موقع و به طور صحیح انجام گیرد و مشکل فیزیولوژیکی و آناتومیکی و نیز اختلال و بیماری های هورمونی وجود نداشته باشد معمولا حیوان ماده پس از آن آبستن شده وارد مرحلۀ بارداری خواهد شد.
همانطور که اشاره شد تخمک های رها شده از تخمدان سگ ماده پس از گذشت حدود 2 تا 3 روز پس از آزاد شدن بالغ شده و در صورت حضور به موقع و کافی اسپرم زنده و سالم در محیط رحم بارور شده و مرحلۀ رشد جنین آغاز می شود. همانند سایر جانوران در سگ ها نیز به وجود آمدن سلول اولیۀ جنینی مستلزم لقاح و همزوج شدن سلول جنسی نر و سلول جنسی ماده است و نیمی از 78 کروموزوم موجود در هر سلول جنین از طریق یکی از والدین تامین می شود. کلیۀ خصوصیات ظاهری، شکل کلی حیوان، فرم ساختمانی تمام اندام های داخلی و خارجی، رنگ و حتی خلق و خوی حیوان بر اساس برنامه ریزی دقیق و پیچیده DNA های موجود در این کروموزوم ها شکل گرفته و با این اوصاف قسمتی از خصوصیات جسمی و ظاهری پدر و قسمتی از خصوصیات جسمی و ظاهری مادر بر اساس اصل احتمالات و نیز غالب و مغلوب بودن ژنها به توله ها منتقل می شود. طول دورۀ آبستنی گریت دین ها بسته به نژاد، تغذیه و شرایط اقلیمی بین 56 تا 66 روز و به طور میانگین 63 روز است. در صورتی که معیار شمارش برای صاحب حیوان از روز جفت گیری باشد زمان زایمان با چند روز اختلاف بین 57 تا 71 روز پس از جفت گیری خواهد بود. در طول این مدت تخمک های بارور شده تکثیر پیدا کرده و از حالت تودۀ بی شکل سلولی تبدیل به جنین های کامل می شوند. تعداد جنین ها بر حسب تغذیه و شرایط اقلیمی می تواند بین 1 تا 15 عدد و حتی بیشتر باشد. طی 35 روز اول بارداری روند ساخته شدن ارگان ها کامل شده و اندام های اصلی بدن جنین شکل می گیرند در واقع از این زمان به بعد می توان نام توله را برای آن ها به کاربرد. این اتفاقات درون شاخهای رحم و داخل محوطه ای به نام کیسه های جفت که از اتحاد پرده های داخلی و خارجی و لایه سطح داخلی رحم تشکیل شده اند به وقوع می پیوندند و جنین های موجود در داخل این کیسه های پر از مایعات جنینی مراحل رشد و توسعۀ ارگانی را به سرعت طی می کنند. جفت به عنوان یک حامی تمام عیار علاوه بر اینکه جنین ها را درون مایعات داخل خود در برابر ضربات فیزیکی حفظ می کند وظیفۀ تغذیه و اکسیژن رسانی به آنها را نیز بر عهده دارد. تبادلات گازها و مواد غذایی بین سیستم گردش خون مادر و جنین ها از طریق جفت صورت گرفته و مواد زائد حاصل از متابولیسم جنین ها نیز از این طریق وارد جریان خون مادر شده و دفع می شود.
علاوه بر تمام نکات ذکر شده در هنگام زایمان مایعات جنینی موجود در جفت کانال زایمانی را لغزنده کرده و روند خروج توله ها را تسهیل می بخشند. با توجه به تعداد جنین ها و میزان مایعات جنینی موجود در جفت، حجم شکم و وزن سگ ماده در دوران آبستنی بین 20 تا 55 درصد افزایش پیدا می کند و طبیعتا در این زمان سگ ماده برای رفع نیازهای خود و توله هایش به غذای بیشتر و مغذی تری نیاز مند است.

پیام بگذارید