چند نكته مهم در تغذیه سگ

 همواره سعی شود که ازیک غذای متعادل وبالانس درتغذیه سگها استفاده گردد. بدین معنا که همواره نباید ازیک عنصرغذایی آماده بالانس وجود ندارد می توان با استفاده ازگوشت وغلات(گندم. ذرت. برنج) غذای متعادلی را تهیه دید.
 
* درصورت تغییرغذا به تدریج این عمل را انجام دهید.
* کنسروهای بازشده را همواره دریخچال نگهداری کنید تا دستخوش فساد نگردد. به خاطرداشته باشید که غذای باقیمانده درظرف غذای حیوان را هرچه سریعترپس ازسیرشدن آن دوربریزید وظرف مربوطه را شسته وخشک نمائید. زیرا ظرفهای کثیف محیط مناسبی برای تکثیروتجمع میکروبهای خطرناک هستند.
* سگ باید همواره آب تمیزوتازه دسترسی داشته باشد. نوشیدن آب یکی ازبرنامه های اصلی درتغذیه محسوب می شود.
* ظرف آب نیزباید هرروز به خوبی شسته شده وبا آب تازه پرشود.
* آب وغذای فراهم شده باید حرارت معمولی اتاق را داشته باشند به طوریکه نه خیلی گرم ونه خیلی سرد باشند.
* ظرف غذا باید ازجنس فلز(ترجیحا استیل) باشد تا دام نتواند آنها را بجود وخرد کند واحتمالا قطعاتی ازآنها را ببلعد. درهمین راستا استفاده ازظروف یکبارمصرف پلاستیکی که به راحتی قابل خردشدن هستند به هیچوجه توصیه نمی گردد. ظرف غذای سگها را معمولا سنگین می سازند تا نتوانند آنها را واژگون نمایند. همچنین ظروف غذا باید به اندازه کافی بزرگ بوده ودیواره دارباشد تا ازریختن غذا به زمین جلوگیری گردد.
* همچنان که گفته شد درموارد خاصی نظیربالغ شدن ومتوقف شدن روند رشد. بیماری. چاقی. آبستنی وشیردهی نیازهای غذایی سگها تغییرمی کند. دراین صورت باید نسبت به تکمیل یا کاهش عناصرغذایی جیره اقدام گردد. دریک چنین مواردی بهتراست که با دامپزشگ خود یا سایرافراد با تجربه مشورت نموده وازتوصیه های آنها استفاده نمائید.
* هیچگاه بیش ازحد به سگ خود غذا ندهید وازپرخوری آن جلوگیری نمائید. چنانچه دربین وعده های اصلی غذا به حیوان جایزه های خوراکی متعدد بدهید ویا دائما برایش غذا بریزید سگ نیزآنها را خواهد خورد. بدین ترتیب زمینه چاق شدن اورا فراهم آورده اید واین امربه مرورزمان به سلامتی آن بخصوص مفاصل حیوان لطمه خواهد زد.
* استفاده ازغذاهای سفت نظیراستخوان بطورمنظم توصیه می شود. جویدن این مواد سخت یا لقمه های خشک ازسوئی به تمیزشدن دندان کمک نموده وازوسوی دیگرباعث شکل گیری وسلامت لثه ها می گردد.
* غذای دام را ترجیحا باید صاحب دام به اوبدهد. این امردرواقع یک اصل تربیتی است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.