بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

حنجره در عقب گلو واقع شده است. این اندام ورود هوا را به داخل نای، نایژه ها و ریه کنترل می کند و به وسیلۀ اپی گلوت از ورود غذا و آب به این قسمت جلوگیری می نماید. هنگامی که این ناحیه دچار آماس شود، تورم حنجره صورت می گیرد.
عفونت باکتریایی که در پی یک بیماری ناتوان کنندۀ دیگر ایجاد می شود، موجب این بیماری می گردد. این بیماری می تواند همزمان با تورم لوزه ها و یا تورم نای رخ دهد، ولی تورم حنجره را بندرت به تنها نیز دیده می شود.
نشانه های بیماری:
درجۀ حرارت بدن افزایش می یابد و همراه آن سرفۀ مزمن ایجاد می شود که با فشار به حنجره تشدید می گردد.
مصرف یک دورۀ پنج یا هفت روزۀ آنتی بیوتیکها، عارضه را به نحو چشمگیری درمان می کند.

فلج حنجره

فلج حنجره عارضه ای در سگهای عظیم الجثه است کهدر اواسط زندگی و یا در دوران کهولتشان رخ می دهد. این عارضه درنژادهای Bouviers , Siberian huskies مادرزادی است. ممکن است اولین علامت بیماری تنفس صدا دار باشدمخصوصا وقتی که سگ هیجان زده شود و یا زیاد تمرین کرده باشد. سیر بیماری به گونه ایاست که حیوان بیمار قادر به تنفس نخواهد بود و گاهی عمل جراحی برروی بافتهای پشتگلو لازم می شود. 

پیام بگذارید