بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

(Pneumonia)
واژۀ « پنومونی » به بیان ساده به معنای فقدان هوا است.
متداولترین عامل زمینه ساز پنومونی و یا ذات الریه در سگها، بیماری دیستمپر است. بنابراین همواره یک برنامۀ دقیق واکسیناسیون را برای پیشگیری از این بیماری اجرا نمود.
ریه ها شبیه دو اسفنج می باشند که شامل توده ای از فضای بسیار کوچک هستند. هنگامی که حیوان تنفس می کند، ریه ها از هوا پر می شوند و اکسیژن موجود در هوا وارد رگهای خونی بسیار کوچکی می گردد که طرح کلاف مانندی را پیرامون دیواره های نازک حفرات کوچک تنفسی تنیده اند. خون در همین هنگام دی اکسید کربن زاید خود را به داخل این فضا ها پس می دهد و هنگامی که سگ عمل بازدم را انجام می دهد، این ماده خارج می گردد. اکسیژن برای تولید گرما، انرژی و عملکرد طبیعی کلیۀ اندامهای بدن لازم می باشد. از این رو این روند حیاتی و پیوسته است.
ذات الریه هنگامی روی میدهد که فضای تنفسی آسیب ببیند. آسیب در اثر ضربه (ذات الریۀ ضربه ای) و یا به دلیل آماس (ذات الریه باکتریایی) ایجاد می گردد. ذات الریه ها در سگ سه نوع می باشند که عبارتند از:
 

ذات الریۀ ضربه ای
به دنبال تصادفات که معمولا در سگهایی دیده می شود که با ماشین برخورد می کنند و یا زیر گرفته می شوند یا مورد اصابت گلوله قرار می گیرند.

ذات الریه باکتریایی
یا ذات الریه التهابی ناشی از تهاجم باکتریها به بافت ریه است. این حالت هنگامی می تواند رخ دهد که مقاومت سگ به هر دلیلی، مانند قرار گرفتن در معرض سرما، سوء تغذیه یا بیماری(مانند: دیستنپر)، کاهش یافته باشد.

ذات الریه مکانیکی
شکل دیگری از ذات الریه است که در آن فضاهای تنفسی توسط مایع (لنف) آکنده می شوند، ومعمولا در سگهای پیر دیده می شود. این بیماری هنگامی در سگهای پیر روی می دهد که قلب دچار نارسایی شده باشد (مانند: آسم قلبی).
ذات الریه همراه با تنفس سریع و دشوار همراه با سرفه یا بدون آن مشخص می شود. درجهحرارت در ذات الریه باکتریایی ممکن است به 41 درجه برسد.
نفس کشیدن حیوان مبتلا به ذات الریه خاصی دارد در این زمان دمِ هوا کوتاه و بازدم طولانی تر است و معمولا با صدای خُر خُر قابل شنیدن همراه می باشد.
دکتر دامپزشک متبحر می تواند با استفادخ از گوشی پزشکی نواحی مبتلا را در ریه مشخص کند؛ در مرحله ابتدای صدا های غیر عادی (رال) وجود دارد و سپس نواح متراکم قابل ردیابی است.
برای درمان ذات الریه دکتر دامپزشک در اولین فرصت ممکن، یک دورۀ طولانی از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف را نسخه و تجویز می کند. (واژۀ «وسیع الطیف» به طور ساده به معنای تاثیر بر طیف وسیعی از ارگانیسمها یا باکترها است).

استفاده از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف در موارد ذات الریه الزامی است، چراکه معمولا چندین باکتریِواقعا قوی درگیر در بوجود آمدن این بیماری هستند.

پیام بگذارید