بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

منظورآگاهی ازمشکلات دندانی درسگها باید یادآورشد که درحدود 75% ازمشکلات بهداشتی دندانی بقدری جدی هستند که به اقدامات دندانپزشکی نیازدارند ودراین بین 98% ازآنها را بیماریهای پریودونتال(بیماریهای لثه وبافتهای اطراف دندان) تشکیل می دهند. بیماریهای پریودونتال نه تنها دندانها را تخریب می نماید بلکه لثه ها وسایربافتهای داخل دهان را آزرده می سازد. درموارد شدید بیماریهای پریودونتال سمومی ازباکتریها ترشح می گردد که وارد گردش خون گشته ونهایتا باعث آسیب دیدگی قلب وکلیه های می گردد. دریک دهان عفونی دندانها لق. جرم گرفته. کدروبدبو هستند واستخوانهای اطراف دندانها نیزدچارفرسودگی می گردند.

چنانچه تجمع پلاک وجرم دندانی همچنان ادامه یابد دفاع بدن وجنگ بین باکتریها وسلولها باعث ایجاد چرک درریشه دندانها وجداشدگی لثه ازدندان می گردد. این مواد چرکی سمی هستند وباعث مرگ سلولهای موجود درحفره دهان می شوند. این حالت بدترین وضعیت ممکن است. بطوریکه سنگ یا جرمهای دندانی سخت یکی ازچند عامل همکاری کننده می باشد. بالا بودن سن وپیری بهره گیری ازغذاهای نرم یا نیمه سخت. جرم دندانی. جویدن مداوم موها وحتی کوپروفاژی(مدفوع خواری) ازجمله عوامل همکاری کننده متداول محسوب می گردند.

همانگونه که معاینات منظم دندانپزشکی ومسواک زدن برای انسان لازم وضروری است درسگها نیزمراقبتهای بهداشتی منظم وبازدیدهای دامپزشکی می تواند درکنترل مشکلات دندان کمک کننده باشد. صاحبان دام مسئول سلامت حیوانات خود هستند ودراین راستا مراقبت ازدندانها نکته کم اهمیتی نیست. مسواک نمودن با محلول نمک یا جوش شیرین بهترین پاسخ را می دهد اما برای بسیاری ازمردم این کاربسیارسخت قلمداد می شود. راه ساده ترودرعین حال موثرتربرای پیشگیری ومبارزه با بیماری پریودونتال وتشکیل جرم دندانی استفاده ازوسایل جویدنی پلاستیکی است. بطریقه علمی اثبات گشته است که این فراورده ها ازتشکیل سنگ وجرم دندانی پیشگیری می نماید. علیرغم بهره گیری ازتمام روشهای ذکرشده انجام معاینات تخصصی برروی دندان ولثه ها بایستی بطورمنظم حداقل سالی یکبارصورت پذیرد. (البته دوباردرسال بهتراست.)

پیام بگذارید