بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

کیسه های مقعدی دردوطرف نیمه پائینی مقعد سگ قراردارند. این کیسه ها مایع غلیظ بوداری را ترشح می کنند. این مایع به دفع مدفوع کمک می نماید. گاهی اوقات وبخصوص درسگهای کوچک این مایع درداخل کیسه ها تجمع یافته وباعث درد وسوزش درناحیه مقعد می گردد. دراین حال بیمارناحیه زیردم خود را مرتبا با زمین مالش داده ویا آن را به شدت می لیسد. دراین زمان باید ترشحات داخل کیسه را تخلیه نمود. بهتراست اینکارتوسط دامپزشک انجام شود.

مراحل پیری سگ

روند پیری وتغییرات تدریجی آن خیلی زود یعنی درحدود 7 سالگی شروع می شوند. دراین زمان حیوان فعالیتهای قدیمی خود را بتدریج ازدست می دهد. اشتها کاهش یافته ودرعین حال تشنگی افزایش می یابد. به کرات دچاریبوست می شود. پوست وموهای آن ممکن است حالت خشک ومات پیدا کرده ودرعین حال موها نازک شده وبریزند. گاهی اوقات حیوانات پیرچاق می شوند. دراین وضعیت تنظیم جیره غذائی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. ازسوی دیگربایستی ازاعمال وفعالیتهای بدنی شدید پیشگیری نمود. همچنین به خاطرداشته باشید که یک حیوان پیرنمی تواند مانند گذشته گرما وسرما وخستگی وتغییرات غیرعادی را تحمل نماید.

احتمال دارد قدرت بینائی وشنوائی درسگهای پیرکم شود. ممکن است نسبت به گذشته بداخلاق ترشود. مراقبت ازدندانها درحیوانات پیربسیارمهم است. التهاب لثه ها وجرم گرفتگی شدید دندانها وافتادن دندان وزخمهای لب دراین مراحل شایع هستند. مراقبتهای خوبی که دراوائل زندگی ازحیوان می شود نقش به سزائی درحفظ سلامتی آن درزمان پیری دارد. به هرصورت باید به خاطرداشت که حیوانات پیردرمقایسه با حیوانات جوانتربه پروتئین بیشتر. ویتامینهای B,A کمپلکس . E,D بیشتر. کلسیم وآهن بیشترودرعوض چربی وکربوهیدرات کمتری نیازدارند.

پیام بگذارید