بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

عضو جدید خانه ممکن است تربیت هایی را قبل ازورود به خانه شما داشته باشد. درغیراینصورت به خاطرداشته باشید که یک توله ممکن است درعرض روزبارها احتیاج به اجابت مزاج داشته باشد. بنابراین ازقبل باید محلی را برای انجام این عمل درنظرگرفت. لذا توالت کردن اولین اقدام تربیتی است که بایست درلحظه ورود توله به آن توجه داشت.

ایده آل آن است که توله را بعد ازخوردن غذا به محوطه خارج ازخانه ببرند. زیرا پرشدن معده برمثانه وروده های بزرگ فشارآورده وآنها را تحریک به تخلیه می کند. زمان بعد ازتغذیه طبیعی ترین ومناسبترین زمان است. جهت کسب موفقیت بیشتردرشرطی نمودن حیوان بهتراست که بعد ازاتمام  اجابت مزاج حیوان را به نحومقتضی تشویق کرد. همچنین بایستی محل این کارنیزثابت باشد تا درشرطی شدن آن کمک نماید وازسوی دیگرهمه جای خانه یا حیاط با مدفوع آغشته نگردد. ازآنجائیکه بسیاری ازادراکات سگها بوسیله قوه شامه وبوئیدن کسب می گردد قراردادن مقداری ازمواد خانه قبلی توله که بوی ادراربدهد انگیزه ای خواهد بود که توله تنها دراین محل ادرارنماید. کلید کارتشخیص زمانی است که توله نیازبه اجابت مزاج دارد. دراین زمان توله را به محل موردنظرببرید ومنتظرشوید تا کارش به اتمام رسد. سپس اورا به خاطرکاری که به آن نیازداشته اما مطابق میل شما انجام داده است تشویق نمائید. برخی ازدامپزشکان عقیده دارند که توله را می توان با دادن یک دستورنسبت به تخلیه ادراریا مدفوع شرطی ویا تربیت نمود. مزیت این تکنیک شرطی نمودن دراین است که حیوان زمانی که این کلمه یا دستوررا می شنود اقدام به دفع اداراریا مدفوع می کند ودراین راستا دسترسی به مکان ویا زمان مناسب برای صاحب دام بسیارکمک کننده است. کلمه دستورهرچه کوتاهترباشد امکان تکرارآن راحت تربوده ودرنتیجه درحافظه سگ بهترباقی می ماند.

زمانیکه توله شروع به دفع ادراریا مدفوع می نماید باید کلمه موردنظررا تکرارکنید تا مفهوم آن بخوبی برای سگ روشن گردد وبه سرعت شرطی گردد. وقتی که حیوان با این کلمه شرطی شد همیشه با شنیدن آن اقدام به تخلیه ادراریا مدفوع خواهد نمود.

اجابت مزاج درزندگی توله ها یک حس معمولا اورژانس است. با دیدن اینکه توله درحال ناخرسندی نشان دادن ویا دورخود چرخیدن است باید این مسئله را به سرعت تشخیص داد. همانطورکه قبلا نیزاشاره شد باید زمانی که توله شروع به دفع می کند آن کلمه خاص را گفت. بدین ترتیب توله خواهد آموخت که با شنیدن این کلمه چگونه رفتارکند.

اگرتصمیم گرفتید که بدین روش توله خود را تربیت کنید هیچگاه ازنام سگ یا کلماتی که استفاده مکرر روزمره دارند استفاده نکنید. زیرا همانطورکه گفته شد با شنیدن این کلمه شروع به دفع نموده ونتایج ناخوشایندی ببارخواهد آورد. نهایتا به خاطرداشته باشید که هرتعلیم ودستوری مستلزم صرف وقت است. وچنین پاسخ شرطی برروی سگهای سالم با سن بیش از6هفته به تمرینات وتکرارزیاد احتیاج دارد. حتی سگهای موردآزمایش پاولف نیز50 بارتحت تمرین قرارگرفتند تا نتایج مشخص را بروزدادند. صبروشکیبائی وتداوم درعمل نهایتا نتایج مثبت را ببارخواهند آورمایوس نشوید!


درداخل خانه ورق های روزنامه می توانند بعنوان محافظ درمحل مورد نظرمورد استفاده قرارگیرند. این ورقه ها را باید با فاصله قابل قبولی ازمحل خوابیدن یا غذا خوردن توله برروی زمین قراردهید. بطوریکه توله نتواند درمحلی که غذا می خورد ادراریا مدفوع نماید. درزمان تعویض روزنامه ها کاغذهای زیرین را باید درروی ورق های جدید قراردهید. زیرا برای تقویت اثرات کاغذ بوکردن اثرات مشابهی با دیدن آنها دارد. به همان دلایلی که قبلا ذکرشد توله را باید درحین ویا بلافاصله بعد ازاجرای صحیح دفع درمحل مخصوص داخل خانه مورد تشویق قرارداد.

هرگونه عمل مثبت وتشویق متعاقب ان شانس استفاده مجدد از همان محل توسط توله را افزایش میدهد در اولین روز ورود توله به خانه توصیه می شود که ان را تنها در داخل یکی از اتاقها که کف ان قابل شستشو با شد قراردهند راه افتادن در داخل خانه مخصوصا در مکانهای بزرگ از یک سو باعث خستگی شده و از سوی دیگر منجر به اشتباه گشته وممکن است وسایل داخل خانه یا لباسهای شما را با ادرار خود نشانه گذارا نماید بعد از این مرحله است که می توان توله را بتدریج با سایر محیط های داخل خانه آشنا ساخت.

ساده ترین نوع جک پالت همین نوع می باشد که از آن برای جابه جایی بار با استفاده از نیروی دست استفاده می شود.

پیام بگذارید