بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

* هنگامی که نعوظ کامل ایجاد شد سگ نربه طورغریزی مایل است که ازروی سگ ماده پایین بیاد.
* با گذاشتن هردو دست دریک طرف بدن سگ ماده پای طرف مخالف به هوا بلند می شود.
* سگ نربا عبوردادن پای خود ازروی سرماده می چرخد.
* این عمل باعث می شود آلت تناسلی درنزدیکی استخوان آلت تناسلی 180 درجه به یک طرف بچرخد.
* اگرنعوظ کامل رخ داده باشد آلت تناسلی ازمهبل خارج نمی شود.
* سگ هنوز می تواند قسمت سوم انزال خودرا حتی اگرمیزراه پیچیده شده باشد کامل کند.
* خم شدن آلت تناسلی می تواند به جلوگیری ازخروج خون ازحشفه ودرنتیجه حفظ نعوظ کمک کند. تذکر: دربعضی ازنژادها مثل گری هاند معمولا اجازه چرخش کامل به سگ نرتوسط فرد عامل داده نمی شود. به نظرنمی رسد این مساله اثری برباروری داشته باشد ولی عملی غیرضروری است .
4-8 عوامل جلوگیری کننده ازجفت گیری طبیعی
عوامل روانی  
* اکثرسگها به طورغریزی می دانند چگونه جفت گیری کنند ولی درمواردی بعضی ازسگها به علل زیرقادربه انجام این عمل نیستند:
* تفاوت درتجربه جفت گیری یک سگ نربا تجربه می تواند باعث وحشت یک سگ ماده باکره شود وبالعکس .
* ترس ازنارضایتی انسان این مساله به خصوص درمورد سگهای نری که قبلا به علت نشان دادن میل جنسی ازطرف صاحب خود توبیخ شده اند صدق می کند.
* نا آشنایی به محل به علت این که سگ نرنقش فعالتری را درجفت گیری به عهده دارد. معمولا برای جلوگیری ازاین مشکل سگ ماده را به محل اقامت سگ نرمی برند.
* آشنایی ونزدیکی بیش ازحد درمواقعی که سگهای نروماده درتمام اوقاب با هم نگهداری می شوند جفت گیری نمی کنند.
* تماس دائم با انسان دربعضی موارد به خصوص درمورد سگهای ماده ای که درخانه ها نگهداری می شوند وبه ندرت با سگ دیگری درتماس اند به نظرمیرسد ازجفت گیری با سگهای دیگر اکراه داشته وآن را غیرطبیعی می دانند.
* فقدان میل جنسی درسگهای نرنیز ممکن است مشکلی که برای سگ ماده شرح داده شد وجود داشته باشد . علت آن ممکن است سایرعوامل روانی باشد.
* تشخیص ودرمان این عوامل مشکل است :
الف ) اندازه گیری غلظت تستوسترون درگردش خون ملاکی برای تشخیص نیست. زیرا تغییرات تستوسترون درسگهای طبیعی درطول روز زیاد است .
ب ) تجویزhCG می تواند باعث افزایش تولید تستوسترون شود. ولی کاربردی دردرمان ندارد.
پ ) تجویز تستوسترون نیزکاربرد درمانی ندارد ومی تواند باعث رفتارتهاجمی واختلال دراسپرماتوژنز( به علت ممانعت ازآزادسازی گادوتروفینهای هیپوفیزی) شود.
ت ) درمان هورمونهای تیروئیدی ممکن است باعث بهبود میل جنسی شود ولی این رژیم درمانی به درستی ارزیابی نشده است

 
سگ ماده پس اززایمان درهرلحظه ای درخلال دوره شیردهی بویژه وقتی تعداد توله هایی که دریک بارزایمان متولد شده اند زیاد باشد مستعد ابتلا به تشنج آبستنی است .  
 
علت  
 
یک واژه ساده برای این عارضه “تب شیر” است واین بیماری ناشی ازکمبود کلسیم می باشد. روشن است که وقتی توله های زیادی دریک زایمان متولد می شوند به منظورادامه تامین کلسیم برای رشد استخوانها ودندانهای توله ها فشارزیادی برظرفیت مادرتحمیل می شود. بویژه به این دلیل که سگ ماده ذخایربدن خود را درتمام دوره آبستنی برای آنها مصرف کرده است .
 
نشانه ها  
 
سگ ماده شروع به رفتارعجیبی می کند- حیوان گیج وبی قرارمی شود وتلوتلومی خورد. سپس به گونه ای به زمین می ا فتد که گمان می رود غش کرده است به یک پهلو درازمی کشد بشدت می لرزد وبدن آن سفت می شود. حیوان بشدت شروع به دست وپا زدن یا لگد انداختن می کند. گرفتگی رفع می شود ولی دوباره با فواصل زمانی کوتاهی تکرارمی شود وچنانچه سگ ماده نسبتا سریع تحت درمان قرارنگیرد به دلیل خستگی زیاد یا نارسایی قلبی تلف خواهد شد.  
 
درمان  
 
سگ را بی درنگ وبدون توجه به اینکه چه هنگامی ازشب یا روزاست نزد دکتردامپزشک ببرید. هیچ دکتردامپزشکی نیست که برای درمان این عارضه ازبسترخود خارج نشود. همواره تزریق کلسیم به همراه داروهای آرام بخش یا بدون آنها بهبودی چشمگیری را باعث می شود. معمولا لازم است که پس ازحمله دررژیم غذایی توله ها ازشیرجایگزین استفاده کرد اما دکتردامپزشک شما را دراین ارتباط راهنمایی خواهد نمود. من شخصا دوربودن ازتوله ها را به مدت 24 ساعت پیشنهاد می نمایم ودرسه روزبعدی دوره های ده دقیقه ای شیرخواری را هرچهارساعت یک بارپیش ازبازگشت به شیرخواری کامل توصیه می کنم . اگرسن توله ها به اندازه ای است که می توانند با زبان خود بیاشامند من بی درنگ روند ازشیرگرفتن آنها را اغازمی کنم .
 
تورم پستان  
 
تورم پستان به معنای التهاب غده یا غدد پستانی است .
 
علت  
 
این عارضه ناشی ازعفونت باکتریایی است . باکتریها معمولا ازطریق خراشها یا زخمهای سرپستانها وارد می شوند. این جراحات به وسیله توله های گرسنه ایجاد می شوند وبا بیشترین احتمال هنگامی روی می دهند که سگ ماده کم شیراست( مثلا هنگامی که پروتئین کافی دررژیم غذایی آن وجود ندارد).
 
نشانه ها
 
نخستین نشانه بیقراری است. سگ ماده به جای آنکه باخشنودی درازبکشد وبه توله های خود شیربدهد مرتبا آنها را ترک می کند. حیوان به احتمال زیاد تب می کند وشاید میلی به غذا نداشته باشد. معاینه نشان می دهد که غده یا غدد پستانی داغ دردناک وکاملا متورم می باشند.
 
درمان  
 
بی درنگ دکتردامپزشک خود را خبرکنید. چنانچه این عارضه بسرعت تحت کنترل قرارنگیرد تولید شیربه طورکامل قطع خواهد شد وممکن است کلیه توله ها تلف شوند. خوشبختانه تورم پستان درسگ ماده بسرعت به درمان با آنتی بیوتیکهای جدید پاسخ می دهد وبنابه تجربه من درمان سریع همواره موفقیت آمیزاست .
 
پیشگیری
 
هم پیش وهم پس اززایمان سگ ماده میزان زیادی پروتئین را دررژیم غذایی آن درنظربگیرید.
 
تورم رحم  
 
این عارضه که رحم را دچارالتهاب می کند پس اززایمان سگ ماده روی می دهد.
 
علت  
 
توله های مرده باقی ماندن یک جفت یا صدماتی که طی زایمان وارد می شوند موجب آن می گردند.
 
نشانه ها
 
معمولا ترشح بدبویی ازپستان وجود دارد. سگ ماده میلی به خوردن غذا ندارد ممکن است شیرآن خشک شود ودرجه حرارت بدن آن به حدود 5/40 یا 41 سی سی افزایش می یابد( درجه حرارت طبیعی بدن سگ 5/38 سی است .)
 
درمان  
 
مراقبت فوری دامپزشکی لازم است ممکن است درغیراین صورت توله ها تلف شوند. احتمالا دکتردامپزشک ازترشحات سواب تهیه خواهد کرد ونوع عفونت را درآزمایشگاه تشخیص خواهد داد . ولی یک پوشش فوری وقوی ازآنتی بیوتیکهای وسیع الطیف یا داروهای سولفامیدی را برای کنترل تب درنظرخواهد گرفت . معمولا درمان موفقیت آمیزاست ولی اگرقراراست که توانایی تولید مثل سگ درآینده حفظ شود باید درمان کامل باشد. همچنین بی توجهی دراین مرحله می تواند به چرکی شدن رحم منتهی گردد
.

پیام بگذارید