بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

هر فردی که زمان طولانی ای را در کنار سگ ها بگذراند باید زبان آنها را بفهمد.سگ ها با کلمه با یکدیگر ارتباط برقرار نمیکنند بلکه با زبان فیزیکی(حالت های بدنی)یکدیگر را درک میکنند.اگر شما این زبان را بفهمید میتوانید از دعوای سگتان با سگ های دیگر جلوگیری کنید.

آشنا شدن های دوستانه

آشنایی دوستانه ی سگ ها با رودر رو شدن آنه در مقابل یکدیگر شروع نمیشود.خیلی از سگ ها از کنار به هم نزدیک میشوند و یکدیگر را بو میکنند.خیلی از دعواها وقتی شروع میشود که صاحبان سگ های خود را صورت در صورت ۀشنا میکنند.به جای آن میتوانید کمی دور بزنید و اجازه دهید سگتان از کنار و به صورت دوستانه تر به سگ دیگر نزدیک شود.

وقتی سگ برای آشنایی با سگ دیگر مشتاق باشد بدن او رلکس و آرام است.دهان او باز و گوش هایش به سمت جلو است و دم او به جای این که بالا برود به حالت دوستان تکان میخورد.معملا سگ ها برای دعوت یکدیگر به بازی قسمت جلویی بدن خود را به طرف زمین خم میکنند.

نشانه های اخطار

سگ ها نشانه هایی برای عدم تمیل برای آرتباط با یکدیگر دارند که دانستن آنها به ما کمک میکند از دعوای آنها جلوگیری کنیم.

سگی که ترسیده باشد گوشهایش را به سمت عقب میدهد و دمش را دربین پاهایش.این سگ سعی میکند از سگ های دیگر دوری کند و بدن خود را پایین نگه میدارد.

سگی که نشانه ی خشونت داشته باشد بدن خود را سیخ و بیحرکت,گوش ها به طرف بالا و دم خود را بالا نگه میدارد و ممکن است آن را با ریتم کندی تکان دهد.این نشانه ها غر غر کردن و جمع کردن لب ها را به دنبال دارد و در صورت جلوگیری از آن ممکن است سگ ها همدیگر را گاز بگیرند.

پارس کردن

بیشتر مواقع پارس سگ به انسان ها برای جلب توجه اوست که در این صورت بدن سگ به کاملا رلکس است.بازی سگ ها بایکدیگر میتواند پارس و غر غر کردن را به دنبال داشته باشد که در این صورت نشانه های بازی را هم دارد ولی اگر مطمئن نیستید بهتر است آنها را از هم جدا کنید.

پارس سگ میتواند نشانه ی ترس هم باشد. اگر بدن او در هنگام پارس کردن به سمت عقب تکیه داده و بر سطح زمین است یعنی سگ از چیزی ترسیده ولی اگر بدن او سیخ و به طرف جلو باشد به معنی آن است که سگ دیگر در خطر است.

زبان فیزیکی سگ ها ممکن است از یک سگ به یک سگ دیگر فرق کند پس سعی کنید زبان سگ خود را بشناسید.

پیام بگذارید