سگمان را بدون گاز گرفته شدن بیدار کنیم !

این توصیه ها به شما نشان میدهد که چگونه سگتان را بیدار کنید بدون اینکه گازتان بگیرد !!

1. در اتاقی که سگتان در آن هست را محکم ببندید .

2. ساکت و بی صد باشید.

3. اسم سگتان را به آرامی صدا کنید.

4. وقتی صدایش را شنیدید 5 دقیقه صبر کنید و به او فرصت دهید تا بعد از بیدار شدن ناگهانیش کمی آرام شود. سگها بسیار ساده تر از انسانها عصبانی میشوند و کسی هم علت آنرا نمیداند.

5. در را باز کنید و کاری که با سگتان دارید را انجام دهید اما مطمئن شوید که به آرامی آنکار را انجام میدهید .

نکته :
• وقتی سگتان را ناگهانی بیدار میکنید او را با محبت نوازش کنید.

هشدار :

• یر سر سگتان فریاد نزنید .

پیام بگذارید