بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

این توصیه ها به شما نشان میدهد که چگونه سگتان را بیدار کنید بدون اینکه گازتان بگیرد !!

1. در اتاقی که سگتان در آن هست را محکم ببندید .

2. ساکت و بی صد باشید.

3. اسم سگتان را به آرامی صدا کنید.

4. وقتی صدایش را شنیدید 5 دقیقه صبر کنید و به او فرصت دهید تا بعد از بیدار شدن ناگهانیش کمی آرام شود. سگها بسیار ساده تر از انسانها عصبانی میشوند و کسی هم علت آنرا نمیداند.

5. در را باز کنید و کاری که با سگتان دارید را انجام دهید اما مطمئن شوید که به آرامی آنکار را انجام میدهید .

نکته :
• وقتی سگتان را ناگهانی بیدار میکنید او را با محبت نوازش کنید.

هشدار :

• یر سر سگتان فریاد نزنید .

پیام بگذارید