بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در هنگام انتخاب يك سگ اين بسيار مهم است كه سگ را سر تا پا چك كنيد و مطمئن باشيد كه او صحيح و سالم است.

1- بدنش را چك كنيد .بدن او را بايد محكم و متقارن باشد .بدن ضعيف و نامتقارن نشان دهنده اين است كه سگ نقصي دارد.

2- به گوشهاي او نگاه كنيد .گوشها بايد تميز باشد و نبايد در

 آنها ترشح وجود داشته باشد يا نبايد رنگ گوش قرمز باشد يا بوي خاصي بدهد.
 
3- چشمها را چك كنيد چشمهاي خوب تميز و درخشان هستند بدون داشتن ترشح يا قرمزي.

4- به بيني او دقت كنيد و آن را لمس كنيد يك بيني خوب معمولا سرد و مرطوب است ولي از آن قطره نميچكد.

5- موهاي او را لمس كنيد .موها در حين لمس كردن نبايد بريزند .در آنها نبايد كك و ساس ديده شود و بايد درخشان و تميز باشد.

6- پاهايش را برانداز كنيد.وزن سگ بايد بطور يكسان روي پاهايش تقسيم شده باشد در واقع نبايد بلنگد.

7- مقعد او چك كنيد مقعد بايد تميز و خشك باشد.

8- از بين موها به پوست او نگاه كنيد پوست نبايد پوسته  پوسته باشد يا زخم،برآمدگي و … در آن به چشم بخورد به شكم او نگاه كنيد شكم بايد صورتي رنگ باشد و درآن جوش يا

 زخم ديده نشود(نوك پستانها را با جوش اشتباه نگيريد)

پیام بگذارید