بیرون بودن سر سگ هنگام رانندگی خطرناک است


وقتی سر سگ از پنجره رد می شود بدن سگ هم می تواند از پنجره رد شده و هنگام سرعت گرفتن
 ماشین به بیرون پرت شود.موارد بسیاری دیده شده که سگها از ماشین به بیرون پرت شدن و دچار
 مرگ یا صدمات جدی شدن.

اشیا ریز مثل سنگریزه و خرده چوب می تونن به چشم و گوش حیوان پرت شوند و باعث آسب
 دیدگی شوند همچنین اشیا بزرگتر مانند شاخه های درختان, تابلو ها و … باعث ضربه زدن به سر
سگ و صدمه جدی می شوند

 اگر دچار تصادف شوید سر سگ آسیب زیادی خواهد دید حتی ممکن است حیوان کشته شود.

در طوی مسافرت حتما باید سگ را در باکسهای مخصوص نگهداری کنید هرگز نگدارید حیوان
 پشت وانت صندق عقب و… که رو باز هستن باشد.

حتی باکسی که حیوان درون آن قرار دارد را پشت وانت یا مکان روباز نگذارید چون در اثر

 تصادف یا حوادث جعبه به بیرون پرت خواهد شد.

پیام بگذارید