بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

به عقیده بسیاری از دانشمندان، حیوانات هم هوش دارند، فکر میکنند، نقشه میکشند، و مسائل و مشکلات خود را با فکر حل میکنند.
مدارک و شواهدی که ثابت میکنند حیوانات، برخلاف برداشت انسانها، خیلی هم حیوان نیستند، روز به روز بیشتر میشود. امروزه تردیدی نمانده که حیوانات نیز مانند انسان دارای زندگی درونی هستند.

یک جانور شناس انگلیسی، ( ملیسا میلر) در رابطه با سنجش میزان هوش سگ و هوش گربه برای کارهای روزانه، تستهایی داده که هم علمی هستند و هم به بازی شباهت دارند.

در مجموع 7 تست برای سنجش حافظه قوهء ادراک، فهم، واژه ها، درک شفاهی، مهارتها، رفتار های اجتماعی و توانایی منطقی بکار میرود. برای هر تست، نسبت به نتایج ناشی از بررسی، چند امتیاز داده شده است. در این تستها میزان سازگاری شما با حیوانتان، همچنین چگونگی تعلیم و تربیت حیوان مورد بررسی قرار می گیرد.

1. به حیوان وانمود کنید که در حال خوردن ساندویچ هستید، چه واکنشی نشان میدهد؟

1. تنها به شما خیره میشود.
2. بدنبال باقی مانده ساندویچ میگردد.
3. عکس العملل قابل توجهی نشان نمیدهد.
4. میفهمد که شما تظاهر میکنید.
نتیجه: 4 = 4، 1 = 3، 3 = 2، 2 = 1

2. درِ یک ظرف پر از غذا را ببندید و جلوی او بگذارید.
1. آن را میشناسد و تجریک میشود.
2. آرام به سمت ظرف میرود.
3. آن را نمیشناسد.
نتیجه: 1 = 3، 2 = 2، 3 = 1

3. از میان این واژه ها (یا معادلی که معمولا بکار میبرید) چند تا را میشناسد و عکس العمل نشان میدهد:
خوردن، دامپزشک، خوابیدن، خداحافظی.
1. سه تا
2. دوتا
3. یکی
4. هیچ کدام.
نتیجه: 1 = 4، 2 = 3، 3 = 2، 4 = 1

4. برای برقراری ارتباط با شما، از چند نوع صدا استفاده میکند؟
1. چهار نوع
2. پنج تا هفت نوع
3. هشت تا نه نوع
4. بیشتر از ده نوع
نتیجه: 1 = 4، 2 = 3، 3 = 2، 4 = 1

5. وقتی بازی با او راقطع میکنید، چگونه به شما میفهماند که به بازی ادامه دهید؟
1. وق وق کوچکی میکند.
2. سعی میکند تا بازی را دوباره شروع کند.
3. شروع به غرغر میکند.
نتیجه: 1 = 3، 3 = 2، 2 = 1

6. وقتی در محیط جدید قرار میگیرد….!!؟
1. متفکرانه هر گوشه را بررسی میکند.
2. آرام در جایی مینشیند.
3. فقط به چیزهای بدون اهمیت توجه میکند.
نتیجه: 1 = 3، 2 = 2، 3 = 1

7. آیا موفق شده اید به او یاد بدهید چه چیزهایی را گاز نگیرد؟
1. خیر
2. بله
3. بله، بجز برخی موارد.
نتیجه: 2 = 3، 3 = 2، 1 = 1

نتیجه کلی: ( نمونه های آزمایش شده،کمتر از 10 مورد واکنش نبوده اند)

از 10 تا 13 مورد: تا حدودی ابله
از 14 تا 16 مورد: تقریبا باهوش
از 17 تا18 مورد: باهوش، در حد متوسط
از 19 تا 20 مورد: باهوش، کمی بیشتر از حد متوسط
از 21 تا 22مورد: بسایر باهوش
23 مورد: فوق العاده باهوش
24 مورد: نابغه

پیام بگذارید