تغذیه توله سگ ها به صورت دستی

برخی توله ها پس از تولد مادر خود را از دست می دهند یا این که سگ مادر قادر به شیر دادن به توله هایش نمی باشد.این توله ها را باید به صورت دستی تغذیه نمود و شیر داد.
توجه:شیر گاو جایگزین مناسبی برای شیر سگ مادر نمی باشد زیرا کالری,کلسیم و فسفر شیر سگ مادر 2 برابر کلسیم و فسفر و کالری شیر گاو می باشد.لذا باید با افزودن تخم مرغ به شیر گاو ان را تقویت نمود.
همچنین در تغذیه توله ها می توان از شیر خشک استفاده کرد و به تدریج غلظت ان را افزایش داد.همچنین باید برای توله هایی که از رشد خوبی برخوردار نیستند از تغذیه کمکی استفاده نمود.
یاداوری:وزن کردن توله ها از بدو تولد و تکرار ان در فواصل زمانی قابل تاکید می باشد.

اجزای شیر مادر و شیر های جایگزین ان:
شیر سگ: کالری در هر ml:1/5
چربی:1/44
پروتئین:2/33
کربوهیدرات:8/15

شیر گربه:
کالری در هر م ل:9/0
چربی:25
پروتئین:6/25
کربوهیدرات:1/26

شیر گاو:7/0
کالری در هر م ل:7/0
چربی:30
پروتئین:6/25
کربوهیدرات:5/38

شیر خشک:
کالری در هر م ل:2/1
چربی:8/15
پروتئین:9/13
کربوهیدرات:5/19

پیام بگذارید