پرسش و پاسخ

سوال : درتغذیه سگها تخم مرغ را باید به صورت خام یا پخته مصرف کرد؟

 جواب: خوراندن تخم مرغ خام درسگها اغلب باعث استفراغ واسهال می گردد. اگرسفیده تخم مرغ خام به سگها خورانده شود اغلب درمدفوع حضوریافته وهمزمان باعث اسهال می گردد. سفیده تخم مرغ خام پس ازخورده شدن به سرعت ازمعده عبورمی نماید به طوری که درعرض 5/1 ساعت به روده های کوچک می رسد. درعوض سفیده تخم مرغ پخته شده درحدود 3-2 ساعت درداخل معده باقی می ماند ودرنتیجه به خوبی هضم می گردد. خوردن یک تخم مرغ دریک سگ 7-5 کیلوئی هیچ عارضه ای به همراه ندارد. اما مصرف دوتخم مرغ باعث شل شدن مدفوع ومصرف 4-5 تخم مرغ باعث اسهال خواهد شد. عوارض سفیده تخم مرغ خام معمولا پس از20- 8 ساعت قابل توجه است ودرحدود 50- 30 درصد ازسفیده تخم مرغ خام درمدفوع قابل جستجواست. بنابراین تنها 70-50 درصد ازسفیده تخم مرغ خام جذب بدن دام می شود درحالی که این مقداردرمورد سفیده پخته درحدود 90 درصد می باشد. همچنین مشاهده شده است سگهایی که با سفیده تخم مرغ خام تغذیه شده اند مبتلا به کمبود بیوتین می باشند.

Tripdin- inhibitor موجود درسفیده تخم مرغ ممکن است هضم سفیده تخم مرغ را مختل ساخته وباعث اسهال گردد. این فاکتورتا حدودی به وسیله گرما غیرفعال می گردد.

سوال : آیا جویدن استخوان برای رشد دندانها درتوله ها ضروری است؟

 جواب : اینکه جویدن استخوان برای رشد دندانها ضروری می باشد به اثبات نرسیده است. اما برای تمیزکردن دندانها کاملا ضروری می باشند. توله هایی که صرفا با مواد گیاهی تغذیه می شوند احتمالا میله های قفس خود یا سایروسایل را خواهند جوید.

سوال : آیا شیریا سایر لبنیات درسگها باعث اسهال می شوند؟

 جواب : گاهی اوقات صاحبان سگها عنوان می دارند که شیریا سایرلبنیات درسگها باعث اسهال می شود. به نظرما این عقیده تا حدودی صحیح است. زیرا اگردرروده های سگها میکروبهای عامل گندیدگی وجود داشته باشد برروی شیریا سایر لبنیات عمل نموده وباعث تولید گازواسهال وعلایم گوارشی می گردد. حتی درتوله ها یا سگهای سالم نیزبا مصرف مقادیرزیاد شیرتازه ممکن است اسهال به وجود آید. زیرا شیرتازه دارای حدودا 5 درصد لاکتوزاست ومصرف زیاد شیربه معنی دریافت بیش ازحد لاکتوزمحسوب می گردد ودرنهایت باعث اسهال می گردد.

سوال :آیا مصرف فرآورده های سویا درسگ می تواند باعث اسهال گردد؟

 جواب : واقعیت این است که پروتئینهای گیاهی گوشت ازلحاظ اسیدهای آمینه بالانس نیستند. بااین وجود پروتئینهای سویا ازبهترین انواع پروتئینهای گیاهی است وبا نتایجی خوب می توان ازآنها درتغذیه سگها استفاده کرد. ولی اگرسگی با مقادیر بیش ازشش گرم به ازای هرکیلوگرم ازوزن بدن(مثلا 60 گرم برای یک سگ 10کیلوئی) با آن تغذیه شود ممکن است منجربه اسهال گردد.

سوال: چگونه می توانیم وزن سگ را کاهش دهیم ؟

 جواب: عمده ترین علت چاقی درسگها تغذیه بیش ازحد آنها توسط صاحبانشان است. همچنان که قبلا نیزتوضیح داده شد وزن مناسب برای یک سگ شرایطی است که طی آن دنده ها قابل رویت نبوده ولی با انگشتان قابل لمس باشند. برای کاستن ازوزن یک سگ چاق 40 درصد ازغذای آن را کاهش دهید وهرهفته وزن آن را کنترل نمائید. کاهش وزن معقول درسگهای نژاد کوچک درحدود 100 گرم درهفته ودرسگهای نژاد بزرگ 300 گرم درهفته می باشد. چنانچه دراین امرموفق شدید می توانید میزان غذا را 20 درصد افزایش دهید اما باید دقت نمائید تا مجددا سگتان چاق نگردد.

سوال : آیا سگها ازخوردن غذای یکسان درهرروز خسته می شوند؟

 جواب : مدرکی وجود ندارد که سگها ازخوردن غذای یکسان درهرروزخسته شوند. چنانچه غذای بالانس مصرف کنند به هیچ توجه خاصی نیازنخواهند داشت واین طبق علاقه شما است که به هردلیلی غذای حیوان را تغییردهید. آیا شما دربین وعده های اصلی غذا به سگتان غذای اضافی هم می دهید. این کارمی تواند اشتهای سگ را ضعیف نماید. مخصوصا اگراین غذاهای اضافی خوشمزه ترازغذاهای اصلی باشند. بنابراین دادن غذاهای اضافی وتنقلات دربین وعده های اصلی را قطع نمائید. تنها اجازه دهید که ظرف حاوی غذا برای مدت معینی ودرمحل معینی دراختیاردام باشد وسپس تمام غذای اضافی را دوربریزید. دروعده بعد هم به همین روش عمل کنید. سگها به سرعت می آموزند که باید تمام غذای خود را دروقت تعیین شده بخورند. چنانچه به طورناگهانی اشتهای دام ازبین رفت وسایرفعالیتهای بدنی حیوان نیزکاهش یافت احتمالا سگ شما به بیماری خاصی مبتلا گردیده است.

سوال: چگونه ازآشغال خوری سگها جلوگیری کنیم ؟

 جواب : به طورکلی بیشترسگها به خوردن آشغال تمایل نشان می دهند. برخی بیماریها نظیرنارسائی وکم کاری لوزالمعده (پانکراس) نیزباعث افزایش اشتها می گردد واین درحالی است که بیماروزن خود را نیزازدست می دهد. گاهی اوقات مشکلات گوارشی نظیراستفراغ یا اسهال نیزبه دنبال آشغال خوری اتفاق می افتد.

سوال: چرا برخی ازسگها تمایل دارند که علف ویا چمن بخورند؟

 جواب : خوردن علف نسبتا درسگها شایع است. درعین حال علف ممکن است مانند یک ماده استفراغ آورعمل نماید ویا فیبرماده غذائی را افزایش دهد. به هرصورت اگردام به یبوست مبتلا باشد افزودن فیبربه غذا توصیه می گردد. اما خوردن علف باعث استفراغ می گردد. توله ها ممکن است درچنین حالاتی کرمهایی را نیزدفع کنند.

سوال : با توجه به اینکه سگها حیواناتی گوشتخوارهستند آیا تغذیه آنها با گوشت کافی است؟

 جواب : خیر. برای آنکه سگ درشرایط سلامتی خوبی قرارگیرد باید ازیک غذای بالانس استفاده کند. نیازهای غذائی سگها بسیارشبیه به انسان است. پروتئین را می توان هم ازمنشاء گیاهی وهم ازمنشاء حیوانی تامین نمود. اما پروتئینهای گیاهی فاقد برخی ازآمینه اسیدهای ضروری هستند. پروتئین برای رشد وهمچنین التیام بافتها لازم وضروری است. کربوهیدرات موجود درغذا برای تامین انرژی بدن کاملا ضروری است ودرانواع بیسکویت ها. برنج .نان و000 وجود دارد. چربی منبع اصلی انرژی بدن است. چربی همچنین باعث افزایش مقاومت بدن درمقابل سرما ومحافظت ازبافتهای حیاتی می گردد. انواع ویتامینها ومواد معدنی نیزبا مقادیرکمتری مورد احتیاج بدن می باشند.

سوال : آیا ما می توانیم به سگها فقط غذای گیاهی بدهیم ؟

 جواب : ازآنجائی که پروتئینهای گیاهی فاقد آمینواسیدهای ضروری هستند چنین اقدامی قابل توصیه نیست. با آنکه پروتئین سویا پروتئین خوبی است اما اگرمقدارآن درجیره افزایش یابد معمولا باعث اسهال می گردد.

سوال : آیا غذای سگها باید پخته شود؟

 جواب : توصیه می گردد که تمام غذاهایی که به طورخام تهیه می گردند پخته شوند تا خطرات برخی ازبیماریها کاهش یابد. برخی ازانگلها ازجمله توکسوپلاسما می توانند ازطریق خوردن گوشت خام منتقل گردند. همچنین برخی ازمیکروبها مثل سالمونلا درضایعات خام طیوردیده می شوند. پخته شدن باعث لذیذترشدن غذا نیزمی گردد. غذاهای منجمد رانیزباید گرم نمود وسپس به مصرف حیوان رساند. زیرا می تواند باعث اختلالات گوارشی گردد.

سوال : چه مقدارغذا باید برای تغذیه سگها درنظرگرفت؟

 جواب : به عنوان یک قاعده کلی می توان به ازای هرکیلوگرم وزن بدن 28 گرم غذای خشک درنظرگرفت. سگهای کوچک به غذای بیشتری نسبت به سگهای بزرگتراحتیاج دارند. زیرا نیازهای غذائی بیشتردرارتباط با سطح بدن است تا وزن بدن. یک سگ کاربه غذای بیشتری نسبت به یک سگ خانگی نیازدارد. سگهای پیربه غذای کمتری نیازدارند. اشتهای سگهای آبستن دراواخرآبستنی وشیردهی نیزبیشترمی گردد.

سوال : به سگها چند باردرروز باید غذا داد؟

 جواب : توله ها نسبت به سگهای بالغ به دفعات غذایی بیشتری نیازی دارند. ازحدود 9ماهگی اکثرسگها باید یک وعده غذائی بزرگ وترجیحا عصرویا دو وعده غذای کمتردرصبح وعصربخورند. زمان تغذیه هم باید ثابت بوده ودرحد امکان این زمان دچارتغییرناگهانی نشود. برخلاف عقیده برخی ازمردم حذف نمودن غذای یک روزدرهفته هیچ فایده این ندارد. این عمل باعث گرسنه ماندن حیوان گشته وعلاوه برتمایل به آشغال خوری ممکن است باعث حمله وپرخاشگری به اعضاء خانواده نیزبشود.

سوال : آیا حتما باید ازمکملهای ویتامین ومواد معدنی درتغذیه سگها استفاده کنیم ؟

 جواب : این امربستگی به نوع غذائی است که دراختیارسگ قرارمی گیرد. درمورد غذاهایی که درخانه تهیه می شوند استفاده ازچنین مکملهایی کاملا قابل توصیه است. اما باید دقت نمود که ازمصرف بیش ازحد چنین مکملهایی خودداری شود. زیرا مصرف مقدارزیاد مواد شیمیائی می تواند باعث گرفتاریهای خاصی ازقبیل بیماریهای اسکلت ولنگش گردد. درمواردی که سگ ازغذاهای بالانس استفاده می کند مهمولا احتیاجی به مواد مکمل نیست. اما چنانچه بیماریهای خاصی نظیرنارسائی کلیوی مطرح باشد باید ازمکمل ویتامینهای گروه B(B Complex) استفاده شود. زیرا دراین حال مقادیرزیادی ازویتامینهای بدن ازطریق ادراردفع می شوند. کمبود ویتامین D به ندرت رخ می دهد زیرا این ویتامین به وسیله پوست ساخته شده وهمچون سایرویتامینهای محلول درچربی نظیر ویتامینهای K, E, A درکبد ذخیره می شوند. کمبود ویتامین K نیزمورد شایعی نمی باشد وتنها درصورتی که مقدارزیاد آنتی بیوتیک مصرف شده باشد ودربرخی ازمسمومیتها به وجود می آید.

سوال : آیا ما می توانیم ازباقیمانده غذای خانه برای تغذیه سگها استفاده کنیم ؟

 جواب : برخی ازمولفین به این سوال پاسخ منفی می دهند وبیشترمصرف غذاهای کنسروی وبالانس را توصیه می کنند. اما درشرایط کشورما به دلیل کمبود ویا گرانی چنین غذاهایی می توانیم با مصرف باقیمانده غذای خانه موافقت کنیم . اما باید دقت نمود که فاقد استخوانهای ریزویا نوک تیزو همچنین اجسام خارجی مثل درب نوشابه ها تکه های شکسته لیوان ونظایرآن باشد. ازسوی دیگربه علت چرب بودن باقیمانده چنین غذاهایی درمصرف آنها زیاده روی نشود. با این وجود تاکید می گردد که وعده های غذائی سگها باید منظم ودرحد امکان همواره درزمان معینی ازشبانه روز دراختیار دام قرارگیرد. با این وجود سگها به سرعت می آموزند که ازسایراعضا خانواده بخصوص کودکان درزمان غذا خوردن غذا دریافت دارند.

سوال : آیا می توانیم بستنی یا شیرینی به سگها بدهیم ؟

 جواب : تغییر ناگهانی غذا غالبا باعث شوک به دستگاه گوارش می شود. مقدارزیاد قند نیزمی تواند باعث اسهال شود. مصرف قند بیش ازحد زمینه سازچاقی واحتمالا دیابت می گردد.

سوال : آیا سگهای خانگی اجازه جویدن استخوان را دارند؟

 جواب : ازدیدگاه تغذیه ای این عمل ضرورتی ندارد اما جویدن استخوان یک فعالیت لذت بخش برای سگها محسوب می گردد. ازسوی دیگرباعث تمیزشدن وحفظ سلامتی دندانها ولثه می گردد. با این وجود باید ازاستخوانهای بزرگی که به راحتی خرد نمی شوند وقابل بلعیدن نیستند استفاده شود. بنابراین استخوانهای مرغ می تواند خطرناک باشد.

سوال : سگها روزانه به چه مقدارآب نیازدارند؟

 جواب : مقدارمشخصی را نمی توان ذکرکرد. زیرا این مقداربسته به آب موجود درغذا. درجه حرارت هوا وفعالیتهای بدنی تغییرخواهد کرد. سگهایی که ازغذاهای خشک استفاده می کنند به آب بیشتری نیازدارند. درهوای گرم ومتعاقب فعالیتهای بدنی تشنگی افزایش می یابد. اگردرتغذیه دام ازشیراستفاده می شود نیازبه آب کمترمی شود.

سوال : چرا برخی ازسگها مدفوع خود را می خورند؟

 جواب : دلایل متعددی برای این رفتارزننده که به آن کوپروفاژی می گویند مطرح شده است. این رفتارمی تواند ناشی ازابتلا به یک بیماری گوارشی باشد که طی آن میزان برخی ازویتامینهای B موجود درروده که توسط باکتریها ساخته می شوند کاهش یابد. درنتیجه میزان ویتامین B دربدن کاهش می یابد وسگ با خوردن مدفوع سعی به دریافت این ویتامینها می کند. برخی ازسگها به این رفتارعادت می کنند مخصوصا آنها که تحت شرایط unsanitary نگهداری می شوند. اگرسگ به بیماریهای سوء جذب مبتلا باشند(مثلا کمبود آمیلاز) مقداری ازغذا جذب نشده ودرمدفوع حضورخواهد یافت وبه دلیل حضورغذا درمدفوع توجه سگ را به خود جلب می نماید.

چگونه می توانیم ازمدفوع خواری سگها جلوگیری کرد؟

 جواب : همواره سعی کنید که مدفوع حیوان را بلافاصله بعد ازخروج ازبدن جمع آوری وتمیزنمائید تا فرصت خوردن آنها را پیدا ننماید. تجویزویتامین B کمپلکس. پاپائین ومنابع آمیلاز می توانند این رفتاررا کنترل کنند. زدن مواد بدبو یا بدمزه به مدفوع نیزممکن است به اصلاح این رفتارکمک نماید.

سوال : به یک سگ آبستن باید چه مقدارغذا داد؟

 جواب : تا اوایل ماه دوم آبستنی تغییرچندانی درغذای حیوانات آبستن احساس نمی شود. ازاین زمان به بعد جنینها شروع به رشد می کنند ودرنتیجه نیازبه غذا نیزافزایش می یابد. به طوری که درهفته ششم بعد ازجفتگیری می توان تا 10 درصد به غذای دام افزود. بهتراست غذای دام دردو وعده دراختیاراو قرارگیرد. زیرا جنینها درحال رشد موجود دررحم برمعده فشارآورده وحجم آن را کاهش می دهند واین درحالی است که مادرواقعا به غذای بیشتری نیازمند است.( برای توضیح بیشتربه متن کتاب مراجعه نمائید).

سوال : بعد اززایمان چقدرباید غذا به سگ داد؟

 جواب : سگهای ماده درهفته اول بعد اززایمان به 50 درصد غذای اضافی ودرهفته دوم به دوبرابر ونهایتا سه برابرغذای اصلی خود احتیاج دارند. این غذا را درچند نوبت دراختیارسگ شیرده قراردهید. آب نیزباید به مقدارکافی دراختیاردام باشد تا تولید شیرمشکل پیدا نکند.

سوال : آیا پوسیدگی دندان به نوع غذائی که سگ می خورد ارتباطی دارد؟

 جواب : بله یکی ازعلل پوسیدگی دندان درسگها نوع غذای آنها است. به طوری که غذاهای نرم تشکیل جرمهای دندانی را تسریع می کند. جرمهای دندانی حاوی باکتریهایی است که باعث پوسیدگی دندان وبیماریهای لثه می گردد. لذا سگها (درصورت امکان) باید ضمن حفظ بهداشت دهان ودندان ازسوی صاحبانشان اجازه یابند که مواد سخت نظیراستخوان معمولی یا مواد جویدنی مصنوعی را بجوند تا ازتشکیل جرم دندانی درآنها پیشگیری گردد.

سوال : چه بیماریهایی می توانند دراثرتغذیه نامناسب به وجود آیند؟

 جواب : این سوال بسیارکلی است اما می توان به مسمومیتهای ناشی ازباکتری ها مسمومیتهای ناشی ازغذاهای فاسد. مسمومیتهای ناشی ازمواد شیمیایی . مسمومیت با گیاهان سمی. آلودگی های انگلی که ازطریق غذا یا آب رخ می دهند اجسام خارجی دستگاه گوارش ونظایرآن اشاره کرد.

سوال : مسمومیتهای غذائی ازچه طریق رخ می دهند؟

 جواب : برخی ازآنها ناشی ازباکتریهای خطرناکی نظیرسالمونلا است که ازطریق آب یا غذای آلوده به مدفوع سایرحیوانات مبتلا منتقل می گردد. برخی دیگرشامل مسمومیتهای ناشی ازاستافیلوکوک یا استرپتوکوک است که سم این باکتریها باعث آلودگی غذا وبیماری می شوند. بوتولیسم نیزدرهمین دسته قرارمی گیرد که ناشی ازآلودگی کنسروها با سم نوعی باکتری به نام کلستریدیوم می باشد. خوشبختانه سم باکتری اخیربا جوشاندن کنسرو نابود می شود.

سوال : چگونه انگلها به وسیله غذا منتقل می شوند؟

 جواب : بسیاری ازانگلهای تک یاخته ای مثل آمیب. ژیاردیا. کوکسیدیا وپریاخته مثل انواع کرمهای گرد نظیرآسکاریسها وکرمهای قلابداروانواع کرمهای پهن نظیرتنیاها ازطریق غذا وآب آلوده شده منتقل می گردند. اکثرکرمهای پهن(که به کرم کدو معروف هستند) ازطریق خوردن گوشتهای خام آلوده ویا خوردن کک وشپش که میزبان واسط آنها هستند منتقل می شوند. آلودگی با اکینوکوک که عامل اصلی کیست هیداتیک درانسان است ازطریق خوردن گوشتهای آلوده توسط سگها است. آسکاریسها علاوه برانتقال رحمی می توانند ازطریق شیروآغوزمادردرچند روزاول پس ازتولد ویا خوردن تخم انگل درمراحل بعدی انتقال یابند.

اکثرتک یاخته ها نیزازطریق آلوده شدن آب یا غذای مصرفی به مدفوع حیوانات آلوده به سگها انتقال می یابند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.