بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اگربه توله ی تان به موقع غذا بدهید و یک برنامه ی منظمی داشته باشید،در واقع اورا دراین مورد به نظم انداخته اید.

کجااباید به توله سگ غذا داد؟

غذا وآبش باید جایی باشد که سگ بتواند به راحتی به آن دسترسی پیدا کند.

هرگزمکان ظرف غذا را عوض نکنید زیرا سگ فکر میکند که در هر مکانی که باشد شما به اوغذا خواهید داد. ظرفش را در جایی دور از سر و صدا قرار دهید. بهتر است زیر ظرفش یکپادری قرار دهید این گونه میتوانید راحت تر تمیز کنید.

چهزمانی باید به توله سگ غذا داد؟

اگرسگ 6 تا 8 هفتگی است باید سه وعده غذا داد. وقتی به شش ماه رسید باید دو وعده غذاداد که این دو وعده را باید تا آخر ادامه بدهید.

هرگزصرفا به درخواست سگتان به او غذا ندهید. باید سگ یاد بگیرد که به موقع غذا بخورد.

البته میتوانید از غذای تشویقی هنگام انجام کار خوب به او بدهید و باید به سگ بفهمانیدکه این یک غذای تشویقی است نه یک غذای واقعی.

پیام بگذارید