چرا گربه ها آموزش پذير نيستند؟

مدتهاست صاحبان گربه سر اين موضوع بحث مي كنند. دليل اينكه گربه ها آموزش پذير نيستند آن است كه گربه سانان باهوشتر از آن هستند كه بخواهند كارهاي پيش پا افتاده اي مانند دنبال چوب دويدن يا روزنامه آوردن انجام دهند. اما به نظر كولين تنانت يكي از صاحب نظران گربه در انگلستان، دليل اصلي آن تاريخچه تكامل است. سگهاي خانگي از نسل حيوانات گروهي ( احتمالا گرگها ) بوده و توانائي جستجو و واكنش نشان دادن به نشانه هاي بصري و سمعي نسبت به ساير حيوانات و انسانها در آنها شكل گرفته است. تعليم دهندگان سگ نيز از اين توانائي هاي سگها استفاده مي كنند.
اما گربه ها از نسل شكارچيان انفرادي بوده و چنين توانائي هايي در آنها وجود ندارد. البته اين به آن معنا نيست كه نمي توان گربه ها را به انجام كاري ترغيب كرد، آنها مي توانند مانند سگهاي معروف پالوف ياد بگيرند و در هنگام شنيدن صداي قاشقي به قوطي حلبي براي غذا برگردند، با اين حال اگر گربه اي دوست ندارد اين كارها را ياد بگيرد كار زيادي از دست شما بر نمي آيد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.