قبل از خارج شدن از خانه

سینی بستر گربه در دسترسش باشد.

* غذای کافی در اختیارش قرار دادید.

* اب تازه را فراموش نکردید.

* درهایی را که می خواهید بسته باشد را بسته اید.

* دقت کنید هیچ خطری موجه کربهتان نباشد.

پیام بگذارید