جدول آنالیز مواد معدنی خوراک گربه

توالت رفتن را از زمانی که بچه گربه ها شروع به خوردن غذاهای جامد می کنند، یعنی در سه یا چهار هفتگی به آنها بیاموزید. بستری که به عنوان محل توالت گربه در نظر می گیرید بایستی در دسترس گربه شما باشد. این بستر بایستی در جای ساکت و آرامی قرار گیرد و بچه گربه ها را مکررا به ویژه وقتی آما ده ی مدفوع یا ادرار کردن هستند یا در هنگام این عمل روی بستر قرار دهید. هر زمان بچه گربه قوز کرده و دمش را بالا گرفت، نشان دهنده ی این است که گربه ادرار یا مدفوع دارد. اگر بچه گربه اشتباها در جایی غیر از محل در نظر گرفته شده ادرار یا مدفوع کرد، محل را به خوبی بشویید. وگرنه بوی ساطع شده از آن محل باعث می شود گربه برای دفع مدفوع یا ادرار به ان محل باز گردد و آن محل را به عنوان محل دفع همیشگی خویش در نظر گیرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.