بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

توالت رفتن را از زمانی که بچه گربه ها شروع به خوردن غذاهای جامد می کنند، یعنی در سه یا چهار هفتگی به آنها بیاموزید. بستری که به عنوان محل توالت گربه در نظر می گیرید بایستی در دسترس گربه شما باشد. این بستر بایستی در جای ساکت و آرامی قرار گیرد و بچه گربه ها را مکررا به ویژه وقتی آما ده ی مدفوع یا ادرار کردن هستند یا در هنگام این عمل روی بستر قرار دهید. هر زمان بچه گربه قوز کرده و دمش را بالا گرفت، نشان دهنده ی این است که گربه ادرار یا مدفوع دارد. اگر بچه گربه اشتباها در جایی غیر از محل در نظر گرفته شده ادرار یا مدفوع کرد، محل را به خوبی بشویید. وگرنه بوی ساطع شده از آن محل باعث می شود گربه برای دفع مدفوع یا ادرار به ان محل باز گردد و آن محل را به عنوان محل دفع همیشگی خویش در نظر گیرد.

پیام بگذارید