بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

علاوه بر اسید آمینه های ضروری گربه مخصوصا گربه در حال رشد احتیاج به اسید آمینه توریندارد که بصورت گسترده با غلظت زیادد در غذاهای درایی موجود است

غذای گربه باید حد اقل 0.02درصد تورین در ماده خشک داشته باشد .

اگر چه این مورد اساس  چربی و نیاز به آن را نشان میدهد ولی چربی افزایش دهنده طعم و مظلوبیت غذاست که مقدار زیاد در بسیاری از غذاهای گربه موجود است .گربه نیاز کاملی به اسید آراشیدونیک دارند که باید 0.02تا 0.05 درصد در ماده خشک جیره موجود باشد.

گربه ها از تریپتوفان به عنوان منبع تولید نیاسین نمیتواند استفاده کند لذا نیاسین باید در جیره موجود باش

گربه ها از تریپتوفان بعنوان منبع تولید نیاسین نمیتواند استفاده کند لدا نیاسین باید در جیره موجود باشد .

پیام بگذارید