بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

* مطمین شوید گیاهانی را که در خانه یا باغچه نگهداری می کنید سمی نیستند، زیرا بعضی از گیاهان برای گربه ها سمی هستند.

* ظرف آشغال را دور از دسترس گربه نگهدارید.

* گاز خوراک پزی را دور از دسترس گربه نگهدارید.

* همیشه اشیای گرانبها را دور از دسترس گربه ها نگه داری نمایید.

* اطراف شومینه حفاظ نصب شود.

* به گربه اجازه ی جویدن سیم برق را ندهید و هنگامی که از وسایل برقی استفاده نمی کنید سیم آن را از پریز بیرون بیاورید.

* وسایل تیز و برنده ی آشپزخانه را در دسترس گربه نگذارید.

* به گربه اجازه ی رفتن به آشپزخانه را ندهید.

* مواد سمی را در دسترس گربه  قرار ندهید.

* وقتی در اشپزخانه هستید، به گربه اجازه ندهید به شما نزدیک شود.

* اتوی داغ را دور از گربه نگه دارید.

* اجسام کوچک را دور از دست گربه نگه دارید، زیرا ممکن است آن را ببلعد و خفه شود.

* به گربه اجازه رفتن به بالکن های مرتفع را ندهید.

* پاکت های پلاستیکی را به حال خود رها نکنید، زیرا در صورتی که گربه بازیگوش شما در آن حبس شود امکان دادر خفه شود.

پیام بگذارید