بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

همه ی گربه ها به واکسن یاداوری شده سالانه نیاز دارند.

* اگر گربه ی شما آبستن است، باید به آن واکسن کشته یا غیر فعال بزنید.

* فقط گربه های سالم باید واکسینه شوند.

* هیچ حیوانی تا یک هفته پس از واکسن دوم در مقابل آن بیماری ایمن نمی باشد.

پیام بگذارید