بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها چه اهلی چه وحشی قسمت زیادی از وقت خود را در خواب می گذرانند. به طور کلی گربه ها علاقه ی خاصی به خواب و استراحت دارند. جای مورد علاقه ی آنها برای استراحت نقطه گرمی روی تاقچه یا تشک است. متوسط خواب در روز شانزده ساعت می باشد. اگر چه هر بار فقط چند دقیقه می خوابند. این که چرا گربه ها از سایر پستانداران بیشتر می خوابند هنوز نا مشحص است.

گربه ها چه در خواب و چه در بیداری، به طور مرتب اطلاعاتی را از را از محرک های محیطی دریافت می کنند. در تحقیقات علمی، گربه ای را در یک اتاق کاملا ساکت قرار دادند و الکترو آنسفالوگراف را به مغز گربه متصل مردند. در این حالت دستگاه اطلاعاتی را از فعالیت مغز گربه ثبت می کرد. مغز گربه های خوابیده را با الکترو آنسفالوگراف ورد مطالعه قرار دادند و مراحل خواب های عمیق و سطحی مشخص شده است. سی درصد خواب گربه، عمقی و هفتاد درصد سطحی بود. مراحل به صورت متناوب می باشد. مدارکی به دست امده است که نشان میدهد گربه ها در حال خواب عمیق خواب می بینند. شما ممکن است علایم خارجی خواب دیدن را ببینید. حرکت پنجه ها و چنگال ها، حرکت ناگهانی سبیل ها، تکان خوردن گوش ها و در بعضی موارد صدا در آوردن. در حقیقت در حالت خواب عمیق مغز گربه به مانند حالت بیداری فعال می باشد و به طور مرتب علایم خطر را از محیط دریافت می کند. به همین دلیل هرگز دم گربه ای را که در خواب است نکشید.

پیام بگذارید