بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه ها به طرق مختلف با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند:
صوت : از صدای خرخر گرفته تا جیغ های ناشی از عصبانیت و ناله های شکوه آمیز.

علایم جسمانی : حالات صورت، حرکات بدن و وضعیت دم که توسط حالات پوشش خارجی تشدید می شوند.

حس تماسی : گربه ها با مالش بینی خود و تماس خود و تماس بدن با یکدیگر ارتباط بر قرار می سازند.

رایحه : بوی گربه ها موجب تعیین دامنه ی سلطه ی آنها شده و در تشخیص و تمایز افراد گروه به کار می رود.

گربه ای با حالت تدافعی، اولین عکس العمل چنین گربه ای هنگام مواجه شدن با گربه ای با رفتار تهاجمی، بلند کردن بدن خود از زمین است. در گربه ی مهاجم، گربه ی غالب از حرکات بدنی خود برای تشویق گربه ی مقابل به برگرداندن دم استفاده می کند. در گربه ی مطیع، وقتی گربه با حیوانا که از خودش مهاجر تر است روبرو شود حالت اطاعت خود را با حرکات بدن به آن نشان می دهد.

پیام بگذارید