بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه از قدرت یادگیری و حافظه ی خود برای انجام کارهایش کمک می گیرد. این کارها به این شرح اند :

* باز کردن درب به وسیله پریدن به دستگیره در.

* خبر کردن صاحب خود به وسیله ی ضربات اهسته به در یا پریدن بر روی زنگ.

* نوشیدن آب از شیر.

* استفاده از پنجه اش به عنوان ملاقه برای خوردن شیر از شیشه.

* پیدا کردن راه خانه.

* برگشتن، وقتی که او را با نام صدا بزنید ( حتی اگر مدت ها نامش را فراموش کند در زمان دادن غذا اگر او را صدا کنید به حتم جواب م یدهد ).

 

گربه چه اهدافی را دنبال می کند؟

گربه خود را برای انجام کار های اخلاقی متعهد نمیکند، آنها این کار را تنها به منظور رسیدن به هدفشان به عنوان مثال به دست آوردن غذا انجام می دهند. آنها مانند هامستر روی کارهای پرزحمت وقت نمی گذارند.

پیام بگذارید