آیا گربه قابلیت یادگیری دارد؟

عمل شکار در گربه سانان غریزی نیست، بلکه آنها این کار را از سایر گربه ها یاد می گیرند. چنانچه بعد گربه ها از مادر هایی متولد می شوند که شکار نمی کنند، شکار کردن را یاد نخواهند گرفت. رفتار های دیگر مانند استفاده از بستر را هم از مادرشان یاد می گیرند. گربه ها را نیز می توان در اثر تعلیم به انجام کارهایی وادار کرد، اما بر خلاف سگ نمی توان در اثر تنبیه و تشویق انها را کاملا مطیع خود گردانید. زیرا گربه ها تنها کارهایی را انجام می دهند که مایل به انجام آن می باشند.

پیام بگذارید