بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

درک حالات و انگیزه های سایر افراد، حتی وقتی همگی دارای زبان مشترکی باشیم نیز به اسانی امکان پذیر نیست. بنابراین با توجه به مطلب گفته شده این نکته مشخص می شود که درک سایر موجودات چه قدر مشکل است. با توجه به اینکه بین انسان و گربه زبان مشرکی وجود ندارد و حتی این امکان هم فراهم نیست که دنیای گربه را مورد تجربه قرار دهیم، این کار و حرف ناعاقلانه هست که رفتار گربه را مانند انسان کوچکی که دارای سبیل و چنگال هست تفسیر کنیم. گربه از لحاظ حالات و گرایشات و رفتارهای اجتماعی کاملا با انسان فرق دارد.

 هوش و زکاوت : گربه حیوان فوق العاده زیرکی است و دنیای اطرافش را کاملا درک می کند. گربه قادر است مشکلات خود را حل کند و خود را با شرایط مختلف وفق دهد.

استعداد گربه در چه حد است؟

متداولترین معیار برای سنجش استعداد یک حیوان، مقایسه وزن مغز نسبت به طول نخاع می باشد. این معیار به ما نشان می دهد که چه مقدار از ماده ی خاکستری مغز چه میزان از بدن را کنترل می کند. این نسبت در گربه چهار به یک است. در حالیکه در میمون این مقدار به هجده به یک میرسد و در انسان هم پنجاه به یک.

پیام بگذارید