بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گربه را از قبل از سه ماهگی اخته نمایید.

* در طول دوره ی فحلی از ختنه کردن گربه خود داری کنید. زیرا سطح بالای هورمون های جنسی در خون باعث افزایش خونریزی خواهد شد.

* گربه را بعد از چها هفتگی آبستنی نباید عقیم کرد. دامپزشکان اکثرا از عقیم کردن گربه ی آبستن امتناع می ورزند، مگر در حالتی که لگنچه به طور مادرزادی بد شکل گرفته باشد.

پیام بگذارید