چرا بچه گربه پنهان میشود


هنگامی که شما بچه گربه ای جدید را به خانه خود می اورید برایتان یک ماجرای جالب و هیجان انگیز است ،اما همیشه به یاد داشته باشید که بچه گربه جدید با حدا شدن از خانواده اش ضربه روحی جدی خورده است و برای او اصلا این ماجرا هیجان انگیز نیست .

محیط جدید :

اگر از خیابان یا پت شاپ یا پرورشگاه بچه گربه خود را اوردید فرقی نمیکند به هر حال بچه گربه به انجا عادت کرده و انجا را دوست میدارد . در بسیاری از موارد بچه گربه ها را از خیابان ها جایی که همراه مادرشان در اشغال ها هستند میاورند ولی اگر فکر میکنید از اول او محیطی که شما برایش فراهم کرده اید دوست دارد سخت در اشتباه می باشید چون او به ان محیط عادت کرده و ان محیط را دوست میدارد و محیط خانه شما برایش کاملا ناشناخته و غریب است .

وقتی بچه گربه را به خانه میبرید او را در یک محیط محبوس قرار داده اید و همه چی برایش بوی تازگی دارد او در اطراف میگردد و بوهای مردم جدید فوشایل جدیدو وسایل و مکان خواب خودش را بو میکشد و طول میکشد تا به همه چیز های جدید بخواهد عادت کند . همیشه بیاد داشته باشید بچه گربه جدید اورده از همه چی مکیترسد پس باید بسیار زیاد مراقبش باشید .

پیام بگذارید