بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در صورت مشاهده پنجه کشیدن گربه بر روی سطح یا کناره خارجی جعبه یا ظرف دستشویی او، خصوصاً پس از زمانیکه او از آنجا استفاده کرده، او سعی دارد به شما بفهماند که دستشویی باب میل او نیست.

ممکن است بوی آنجا را دوست ندارد، نوع ظرف، محل قرار دادن ظرف، نوع خاک و… او را ناراحت می کند. گاهی برای فهماندن این نکته به شما خارج از محل تعیین شده، دستشویی می کند. در صورتیکه رفع مشکل دستشویی، گربه دوباره به آنجا پریده و استفاده خواهد کرد.

پیام بگذارید