بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

استفاده ازراد يوگرافي دنداني برا ي تشخيص صحيح ضا يعات ر يشه دندان در گربه ضروري است . همچنين به كاربردن تكنيك ها ي مناسب راديوگرافي امكان بدست آوردن عكسها ي با كيفيت بالاترو كمترين پرتو گيري مضررا فراهم مي آورد . در مطالعه ا ي كه در درمانگاه دامها ي كوچك دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران انجام شد،از 10 گربه كه ابتدا به وسيله معا ينات كامل دنداني وراديوگرافي توسط حالت گماري خارج دهاني و تكنيك نيير پارالل به كمك فيلمها ي ماموگرافي مشخص گشته بود كه داراي جراحات جذبي ادونتوكلاست يك پيشرفته در دندانها ي آسيا و پيش آسياي خود هستند، به طور مجدد توسط حالت گماري داخل دهاني با تكنيك پارالل و به كمك فيلمها ي مخصوص راد يوگرافي دنداني عكس دنداني تهيه گرد يد . با استفاده ازتكنيك پارالل،به دليل تداخل استخوان قوس گونه اي درپرتوگيري صحيح ر يشه دندانها ي پيش آسيا و آسياي فك بالا تمامي جراحات بخو بي قابل تشخيص نبوده ولي جراحات ا يجاد شده در دندانهاي پيش آسيا و آسياي فك پايين در هر دو روش بطور يكسان تشخيص داده شد . ازاينرو بنظرمي رسد استفاده ازتكنيك خارج دهاني نييرپارالل در تشخيص ضا يعات ر يشه دندانها ي پيش آسيا و آسيا درگربه به دليل صرف هزينه و وقت كمتروبه خصوص عدم ا يجاد تداخل استخوان قوس گونه ا ي درپرتوگيري صحيح ر يشه دندانها ي مذكور در فك بالا از تكنيك داخل دهاني پارالل مناسبترمي باشد

پیام بگذارید