طرز تشخیص جنسیت بچه گربه

اگر چه تشخیص جنسیت گربه های بالغ نسبتا آسان است، تمایز بین بچه گربه های نر وماده خیلی اسان نیست. برای تشخیص، دم بچه گربه را بلند کنید و سوراخ زیر مقعد را مورد توجه قرار دهید. در جنس ماده، سوراخ مهبل به مقعد بسیار نزدیک است و دو سوراخ ممکن است چشبیده به هم دیگر به نظر آیند. اما در بچه گربه های نر، یک ناحیه ی برآمده ی تیره رنگ وجود دارد که بیضه های حیوان می باشد و در زیر آن آلت تناسلی نر قرار دارد .
 

پیام بگذارید