بعضی اوقات اینگونه تصور می شود که به گربه ها قدرتی ماوراء الطبیعه اعطا شده است. قدرتی که حتی ما نمی توانیم ان را تصور کنیم. حواس بینایی، شنوایی و دریافت ارتعاشات آنها بسیار پیشرفته تر از انسان است. عکس العمل های ماوراء طبیعی گربه ها به وسیله ی حواس شناخته شده ی آنها قابل توجیه است. وقتی گربه ها به وسیله یحواس شناخته شده ی آنها قابل توجیه است. وقتی یک گربه در یک اتاق کاملا ساکت لاله ی گوشش را بلند می کندنتیجه ی عکس اعمل در برابر صداها و ارتعاشاتی است که ما آنها را نمی شنویم. حتی گربه ها قبل از فوران اتشفشان از محل زندگی خود خارج می شوند که این نتیجه ی درک شدید در تغییرات در فشار هوای اطراف می باشد.
 
به وسیله ی مطالعات دقیق رفتار شناسی انسان، یک گربه زیرک باز کردن در را یاد می گیرد. اگر دستگیره به قدری بلند باشد که گربه ناچار است روی دو پایش بایستد. گربه می تواند با پرش از روی دو پا نیز در را باز کند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.