بیشتر تشنج ها با رفتارهای نامشخص و نامانوسی شروع می شوند که شامل نشخوار کردن، جویدن، کف کردن دهان، تکان دادن دست و پاها، عدم کنترل ادرار و از حال رفتن می باشد. این علایم در نهایت منجر به از هوش رفتن گربه می شود.

روند کار

فورا با دامپزشک تماس بگیرید

مطمئن شوید گربه در جای امنی هست.

گربه را به حال خود رها کنید، اما وسایل آسایش را مهیا نمایید. برای مثال گردندبند را شل کنید و گربه را با پتویی بپوشانید تا گرم بماند. وقتی این کارها را انجام می دهید، سعی کنید تا هنگام برقراری شرایط مذکور به گربه دست نزنید.

محرک های خارجی را کاهش دهید. برای این منظور، نور اتاق را کم کنید.

تشنج نباید بیشتر از پنج دقیقه طول بکشد. اگر بیشتر طول کشید، کف دهان گربه را پاک کنید و ادرار و مدفوع گربه را نیز تمیز نمایید.

تا رسیدن دامپزشک گربه را در یک اتاق گرم و ساکت نگهداری کنید.
 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.