نكات كليدي در رابطه با بچه گربه

علاوه بر اسید آمینه های ضروری گربه مخصوصا گربه در حال رشد احتیاج به اسید آمینه توریندارد که بصورت گسترده با غلظت زیادد در غذاهای درایی موجود است
 

غذای گربه باید حد اقل 0.02درصد تورین در ماده خشک داشته باشد .

اگر چه این مورد اساس  چربی و نیاز به آن را نشان میدهد ولی چربی افزایش دهنده طعم و مظلوبیت غذاست که مقدار زیاد در بسیاری از غذاهای گربه موجود است .گربه نیاز کاملی به اسید آراشیدونیک دارند که باید 0.02تا 0.05 درصد در ماده خشک جیره موجود باشد.

 
 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.