بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در پرندگان هیچ عضوی همانند کیسه منی،امپولا،غدد پیازی پیشابراهی و پروستات پستانداران وجود ندارد. بر عکس پیشنهادات اولیه،سمینال گلوموس همانند کیسه منی پستانداران نیست.افزون بر این در دیواره مخزن مجرای و ابران غده ای وجود ندارد و بنابر این همانند امپولای غده ای پستانداران نیست.

پیام بگذارید