بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

جوجه کاسکوها وقتی از تخم خارج می شوند، تا یک هفته چشمان آنها بسته است، اما در این وضعیت هم قادرند که از مادر خود غذا دریافت کنند. جوجه کاسکوها تا سن 3 ماهگی کماکان به تغذیه شدن توسط والدین خود وابسته اند و تا این سن از لانه خارج نمی شوند. تا حدود 3 ماهگی پرهای جوجه ها به طور کامل رشد می کند و در این سن اگر غذای کافی از والدین دریافت کرده باشند، رشد جسمانی آنها نیز کامل می شود، اما تحت شرایط کمبود غذا ممکن است. والدین غذای کافی پیدا نکنند و نتوانند جوجه ها را به خوبی تغذیه کنند. در این حالت ممکن است تا چند ماه دیگر رشد جسمی جوجه ها ادامه یابد تا هم جثه والدین خود شوند.کاسکوها در هنگام جفتگیری اقدام به لانه سازی در تنه درختان خاص می کنند. کاسکوی ماده در لانه تخمگذاری می کند و روی تخم هایش می خوابد. وقتی کاسکوی ماده روی تخم ها خوابیده است، کاسکوی نر وظیفه تهیه غذا برای کاسکوی ماده را هم به عهده دارد، وقتی جوجه ها از تخم خارج می شوند، کاسکوی ماده هم به دنبال غذا می رود و والدین هر دو وظیفه تغذیه جوجه ها را به عهده دارند. از 3 ماهگی به بعد، جوجه کاسکوهای کاملاً پردار به همراه والدین خود برای یافتن غذا از لانه خارج می شوند. از این پس، کاسکوها در گله هایی با جمعیت صدها تا هزاران قطعه شب را به صورت اجتماعی روی درختان بلند سپری می کنند و صبح زود در گله های کوچک تر به طرف مزارع و باغ های میوه به پرواز درمی آیند.رفتارهای کاسکو به دو دسته تقسیم می شوند: 1ـ رفتارهای غریزی. 2ـ رفتارهای اکتسابی. رفتارهای غریزی در نهاد کاسکو است و کاسکو بدون این که از والدین خود آموزش ببیند، آنها را می داند؛ مثل رفتار  پرواز یا بازکردن دهان برای دریافت غذا. اگر چه رفتارهای غریزی در نهاد جوجه کاسکوها وجود دارد، ولی جوجه کاسکوها چنان رفتارها را نیز با والدین درست پرواز کردن را به آنها می آموزند. توجه داشته باشید که در شرایط پرورش دستی، جوجه کاسکوها والدینی ندارند که رفتارهای غریزی را با آنها تمرین کنند. همچنین جوجه های پرورشی از رفتارهای اکتسابی که باید از والدین یا همنوعان خود یادبگیرند، بی اطلاع اند. بنابراین پرورش دهنده جوجه کاسکوها باید به این نکته توجه داشته باشند که آن ها باید مراقبت خاصی از جوجه ها بکنند تا جوجه ها دچار مشکل نشوند.ترس از دشمنان طبیعی یکرفتار لازم به یادگیری است که جوجه کاسکوها در شرایط زندگی درکنار والدین، از آن ها یاد می گیرند که از دشمنان طبیعی مثل باز، قوش، عقاب و دیگر شکارچیان بترسند و یاد می گیرند که متعاقب ترسیدن باید به پرواز درآیند و فرار کنند. همچنین یاد می گیرند که در شرایط طبیعی باید به صورت گله ای و در بلندی درختان مرتفع استراحت کنند و بخوابند تا دشمنان از حمله به آن ها اجتناب کنند. کاسکوهابه صورت گله ای و در دسته های بزرگ به سمت منابع غذا با سرعت پرواز می کنند و پرندگان شکاری از حمله بهگله های در حال پرواز کاسکو ترس دارند؛ زیرا اگر به یک گله در حال پرواز کاسکو حمله کنند، امکان شکستن بال آن ها وجود دارد. به هر حال ذکر رفتارهایی که کاسکوها به طور غریزی دارند و در مهارت یافتن چنان رفتارها با والدین خود تمرین می کنند و نیز رفتارهایی که از والدین یاد می گیرند، این حقیقت را روشن می کند که در شرایط جوجه کشی از کاسکو و پرورش دستی جوجه ها پس از جدا کردن آن ها از والدین، صاحب جوجه ها باید بداند که آن ها از همه لحاظ وابسته او هستند و والدینی ندارد که رفتارهای لازم را به آن یاد بدهد یا با آن تمرین کنند یا جوجه کاسکو انجام چنان رفتارها را از والدین یا همنوعان خود مشاهده کند و یاد بگیرد و لذا باید تا یادگیری رفتارهای لازم توسط جوجه کاسکو، مراقبتهای لازم را انجام دهد.

پیام بگذارید